Utsikt over hav og fjell

Månedsrapport november 2021

Publisert

Økonomi og renter

November har vært en volatil måned på mange måter. Inflasjonsspøkelse har herjet, ny Covid mutasjon har dukket opp, høye energipriser truer veksten og finansmarkedene har svingt mer enn på veldig lenge. Gjennom måneden har vi sett nye rekordhøye nivåer for inflasjonsutviklingen i mange land. Særlig i USA biter inflasjonen seg fast på svært høye nivåer. Samtidig ser vi godt opprettholdt vekst de aller fleste steder. Utsiktene til høy vedvarende inflasjon i kombinasjon med god vekst har fått rentemarkedet til å knele. Fra å tro på inflasjonen som ¨transitory¨ og fra å tro at tilstramninger fra sentralbankene lå flere år ut i tid, endret dette seg radikalt i november. Korte markedsrenter kom kraftig opp og forventninger endret seg til å forvente snarlige tilstramninger i pengepolitikken. Fed i USA bekreftet langt på vei markedets mistanke om endret fokus. Såkalt ¨tapering¨ (nedskalering av likviditet til obligasjonsmarkedet) vil starte i november og være fullført i juni neste år. I tillegg åpnes det for forsert avvikling om inflasjonsutviklingen tilsier det. Også i Europa, Sverige og UK steg forventningene til tilstramming markert. Her, på den annen side, var signalene fra sentralbankene langt mindre tydelig. Mange ventet rentehevning i UK. Dette skjedde ikke. Markedet priset renteøkninger fra Riksbanken. Banken åpner ikke for det (enda), og ECB holder muligheten for økning neste år for til å være svært lav. I Norge kom ingen nye signaler. I rentebanen fra Norges Bank kommer neste økning i desember, før nye økninger utover i neste år.

Ikke før markedene var sikker på at sentralbankene var ¨behind the curve¨ og raskt måtte reversere dagens ekspansive politikk, så traff Omicron oss. Forventningene til sentralbankene ble skrudd tilbake, usikkerheten om fremtid vekst ble større og finansmarkedene reagerte med betydelige svingninger. Vi er påminnet om at covid-19 er noe vi sannsynligvis må leve med lenge. Og på toppen av dette har energiprisene skutt i været. Dette er åpenbart en inflasjonsutfordring men primært vil dette virke som en ¨skatt¨ på forbruk. Privat konsum er forventet å være en viktig bidragsyter til vekst fremover og er et sterkt argument for Norges Banks hevning av rentebanen. Vi mener dette øker usikkerheten om renteutviklingen fremover. Renteutviklingen i november kan deles i to faser; Frem til Omicron traff oss mot slutten av måneden var renter opp; etter Omicron markert ned igjen. Sett over måneden er lange renter i USA ned 10 pkt., ned 23 pkt. i Tyskland, ned 17 pkt. i Sverige og ned 20 pkt. i Norge. Korte renter, 2 års statsobligasjon, er opp 10 pkt i USA, ned 10 pkt i Tyskland, ned 16 pkt i Sverige og ned 15 pkt i Norge.

Fra toppen; amerikansk, norsk,svensk og tysk 10år statsrente, siste 2 år

Kilde: Alfred Berg/Bloomberg

Frem til november har kredittmarkedene vært bemerkelsesverdig stabile og sterke. Utbruddet av Omicron startet den første korreksjonen i kredittmarkedet som vi har sett på lang tid. I de internasjonale markedene har kredittpåslaget steget med 10 -30 pkt. avhengig av selskap og sektor. Også denne gangen ser vi en noe annerledes dynamikk i det norske markedet gjennom av priser i markedet ofte blir liggende ¨kunstig¨ lavt i perioder med uro. Dette skaper muligheter for oss og er noe som over tid alltid korrigerer til riktig nivå igjen.

Utviklingen i 5 års kreditt påslag i USA, Sverige, Euro og Norge (Norge nederst)

Kilde: Alfred Berg/Bloomberg

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond
Ved slutten av november var 3 måneders NIBOR rente kommet opp i 0,83 %, en økning på 9 punkter siden slutten av oktober. Som nevnt over, så vi også en korrigering av kredittpåslagene i november. Samlet bidrog dette til en avkastning i våre likviditetsfond på nær 0 i november.

Alfred Berg Likviditet var opp 0,04 % i november.
Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,01 % i november.
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,01 % i november.

Norske Obligasjonsfond
Lavere renter og kun små bevegelser i kredittpåslagene i Norge bidrog til en god måned i våre norske obligasjonsfond. Vårt fond med 3 år i durasjon var opp om lag 0,6 % i november.

Alfred Berg Obligasjon (Classic) var opp 0,68 % i november.
Alfred Berg Kort OMF var ned -0,05 % i november.
Alfred Berg Kort Stat var opp 0,22 % i november.

Nordiske Obligasjonsfond
Vi ser samme rente effekten i de nordiske porteføljene våre, men her ser vi også noe større negative bidrag fra utgangen i kredittpåslagene. Fond med 3 år i durasjon er opp vel 0,4 % i måneden mens lang durasjons fondet, 7 år, er opp hele 1,6 %. Nordic Investment Grade med lav durasjon var ned 0,16 % gjennom måneden. 

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var ned -0,17 % i november.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var opp 0,48 % i november.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var opp 1,56 % i november.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var ned -0,46 % i november. I tillegg til rentebevegelsen, har vært en videre utgang i kredittpåslagene for subordinert gjeld. Særlig gjelder dette i de internasjonale markedene.

Alfred Berg Income var ned -0,27 % i november. Stigende kredittrentepåslag i store deler av markedet bidro til denne utviklingen på tross av at renter gikk kraftig ned. Økt Covid frykt påvirket reiseselskaper og en del sykliske selskaper negativt. Men vi så også at mer likvide navn korrigerte mer enn mindre likvide navn. De selskapene som gikk svakest i fondet var Color Group, Oriflame og Heimstaden Bostad (hybridobligasjoner). På den positive siden finner vi, f.eks., mer defensive selskaper. De selskapene som bidro best til avkastningen i november var Cidron Romanov (eieren av Nordax Bank), H Lundbeck A/S og Media and Games Invest. Vi får regne med mer volatilitet i markedet i kommende måneder når sentralbankene drar ned likviditeten og støtten i markedet. Men om virusspredningen leder til svakere økonomisk vekst så kanskje støtten blir noe lenger. Alfred Berg Income har en god buffer og ser markedsuro som en mulighet.

Alfred Berg Nordic High Yield var opp 0,39 % i november. Etter en rekordmåned i oktober, så var emisjonsmarkedet i november noe mer avmålt. I lys av den økte markedsuroen så valgte en del selskaper å utsette eller å kansellere opptak av nye lån. Det ble utstedt obligasjoner for totalt NOK 13 milliarder, mot NOK 30 milliarder måneden før. Totalt ble 19 nye lån utstedt. Blant de nye utstedelsene fant vi shippingselskapet Wallenius Wilhelmsen, investeringsselskapet Storskogen AB og industriselskapet Wästbygg AB. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten koronaviruset har på den globale økonomien. Økte renter og inflasjon kan utgjøre en trussel på lengre sikt. Vi mener dagens marked skaper muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være noe mer selektivt og avmålt i desember. 

Aksjemarkedet i november

Norske aksjer

Oslo Børs har satt nye rekordnoteringer samtlige måneder i år, og november ble intet unntak. Hovedindeksen (OSEBX) falt imidlertid mot slutten av måneden og endte ned -1 ,0 % i november. Hittil i år er børsen opp 21,3 %. Som vi skrev forrige måned, startet resultatsesongen bra for tredje kvartal. Nå har alle selskapene lagt frem tall og den gode starten viste seg å fortsette. Det ble en meget sterk sesong, drevet av gode råvarepriser og sterk underliggende økonomisk vekst.

Energisektoren var den største positive bidragsyteren til børsoppgangen i november. Equinor dro mesteparten av denne oppgangen alene. Selskapet er mest kjent som oljeprodusent, men den siste tiden er det gassproduksjonen som virkelig løfter inntjeningen. Som kjent er det mangel på gass i Europa, og spotprisene har derfor gått til himmels. Aker BP-aksjen falt over 10 prosent i måneden etter nedsalg fra hovedaksjonærene.

IT-sektoren var den nest største bidragsyteren i november. Det var særlig tungvekteren Nordic Semiconductor som sto for denne oppgangen. Tech-aksjene internasjonalt hadde et lite comeback og Nordic Semiconductor fulgte med. Selskapet er svært dollarsensitivt, slik at valutabevegelsen var også en medvirkende faktor. REC Silicon steg hele 42 prosent etter at et sørkoreansk investeringsselskap kom inn på eiersiden. Selskapet veier imidlertid lite i indeksen.

Konsumsektoren var den største negative bidragsyteren etter svakhet i oppdrettsaksjene. Resultatsesongen viste at de fleste selskapene sliter med kostnadene. Lakseprisene er gode og eksportvolumet ut av Norge er meget høyt. Investorene oppfatter likevel marginene som skuffende og inntjeningsforventningene faller. Orkla var det eneste selskapet i sektoren som så vidt klarte en positiv avkastning.

Utviklingen i våre aksjefond

Alfred Berg Gambak var ned -1,1 % i november, mens Fondsindeksen falt med -1,5 %. Fondets aktive andel er 51,1 %.  Ved månedsskiftet var Alfred Berg Gambaks største posisjoner Nordic Semiconductor (6,5 %), Equinor (4,6 %) og Sparebanken Midt-Norge (4,5 %).  Aksjene som bidro mest i positiv retning i november var Nordic Semiconductor som steg 22,1 % (+1,19 % på porteføljenivå), Tomra Systems som steg 14,1 % (+0,40 %) og Equinor som steg 7,7 % (+0,29 %). De som trakk mest ned var Elkem som falt 12,4 % (-0,48 %), Aker BP som falt 10,6 % (-0,47 %) og Salmar som falt 10,8 % (-0,47 %). Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro, Schibsted og Lerøy Seafood, samt solgt oss ut av Bakkafrost i November. Vi har økt posisjonene i Equinor og Crayon i den samme perioden. 

Alfred Berg Aktiv var ned – 1,2 % i november, mens Fondsindeksen falt med -1,5 %. Fondets aktive andel er 42,9 %. De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Bakkafrost (som bidro med 0,60 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Nordic Semiconductor (0,53 %) og undervekt i Mowi (0,46 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Aker BP (-0,32 %), overvekt i Elkem (-0,32 %) og overvekt i Austevoll Seafood (-0,30 %). Vi har redusert posisjonene i Lerøy Seafood og Fjordkraft i november. Vi har økt vektingen i Equinor, Wallenius Wilhelmsen og Frøy, samt tatt en ny posisjon i Edda Wind i løpet av den samme perioden.

Vi har redusert posisjonene i Bakkafrost og DNB, samt at vi takket ja til oppkjøpstilbudet på Bank Norwegian i oktober. Vi har økt vektingen i Storebrand og Lerøy Seafood i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge (Inst) var ned -1,6 % i november, mens Fondsindeksen falt med -1,5 %. Fondets aktive andel er 31,1 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Nordic Semiconductor (som bidro med 0,33 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Bakkafrost (0,27 %) og undervekt i Mowi (0,22 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Aker BP (-0,21 %), overvekt i Elkem (-0,20 %) og overvekt i Austevoll Seafood (-0,20 %). Vi har redusert posisjonene i Mowi, Lerøy Seafood og Bakkafrost i november. Vi har økt vektingen i Wallenius Wilhelmsen og Frøy, samt tatt en ny posisjon i Edda Wind i løpet av den samme perioden.

Våre framtidsutsikter

I vår taktiske allokering anbefaler vi svak overvekt i norske aksjer. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Prisingen av Oslo Børs har falt etter sterk inntjeningsutvikling, men er fremdeles i overkant av historisk gjennomsnitt.

Nordiske aksjer

November ble en måned med noe over snittet bevegelser, og hvor valutakurs spilte en rolle for investorene. De fleste av verdens toneangivende indekser var ned i sine lokale valutaer. De gode nyhetene for norske investorer var at den norske kronen svekket seg tilstrekkelig til at avkastningen i norske kroner likevel ble positiv. Det gjelder bl.a. den nordiske indeksen, som mål i euro var ned 2,7% i november, men målt i norske kroner var opp 2%.

Mye så bra ut ved inngangen i måneden, en kombinasjon av historisk gode kvartalstall og økende vaksinering lovet godt. Mot slutten av november dukket en ny virusmutasjon opp. Selv om vi har hatt flere mutasjoner underveis, kom den siste på et tidspunkt hvor mange begynte å høre «faren over» signalet i det fjerne. Det viste seg å være prematurt.

Blant sektorer var eiendom best i Norden i november, fulgt av materialer og finans. Sektorer med lavest avkastning var konsumvarer, forbruksvarer og energi, i den rekkefølge.  

Utviklingen i våre nordiske aksjefond

Alfred Berg Nordic Gambak var opp 3,4 % i november, målt i NOK. Til sammenlikning var den nordiske fellesindeksen i norske kroner 1,9 %. Viktigste positive bidrag til avkastningen var sektorene industri, eiendom og helse. De negative sektorbidragene var materialer og konsumvarer. Aktiv andel er 69,7.

Fondet har en overvekt i konsumvarer og energi, og undervekt i forbruksvarer, kommunikasjonstjenester og IT. Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk (9,0%), Equinor (4,0%) og New Wave Group (3,6%).

Aksjer som bidro mest i positiv retning var New Wave Group, som steg 18,4% (0,6% på porteføljenivå), Bufab, som steg 19,2 % (0,5 %) og Hexatronic, som steg 36,5 % gjennom måneden (0,5 %). I negativ retning trakk Elkem, som falt 12,4 % (-0,3 % på porteføljebasis), Electrolux Professional, som falt 8,6 % (- 0,1 %) og Aker BP, som falt 10,6 % (-0,1 %).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Alfa Laval, Wallenius Wilhelmsen og Avanza Bank. Vi har redusert eksponeringen mot Uponor, Electrolux Professional og Aker BP.Kindred Group, Hexpol og Demant. Noen nøkkeltall for porteføljen er at aggregert P/E er 17,6 vs. 19,1 for indeksen. Siste tre måneder har konsensusestimatene for porteføljeestimatene økt 22,3 % vs 1,5 % for indeksen som helhet. 

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var opp 3,99 % i løpet av måneden, mens fondets referanseindeks, Carnegie Nordic Small Cap, økte med 3,59 %. På sektornivå, ved utgangen av måneden, var varige varer den største overvekten (+ 6,2 %), etterfulgt av industrisektoren (+ 5,1 %). Eiendomssektoren sto for den største undervekten (-4,2 %), etterfulgt av farmasøytisk sektor (-3,5 %). På selskapsnivå var posisjonene i Bufab AB (+ 2,8 %), Solar A/S (+ 2,4 %), Fiskars (+ 2 %) og Thule AB (+ 2 %) de største overvektene.

Aksjene som bidro mest til fondets relative utvikling i løpet av måneden var beholdningene i Bufab, Isofol og Hexatronic. Aksjene som gikk dårligst i løpet av måneden relativt sett Elkem ASA, Sinch og undervekten i Nordic Semiconductor ASA.

I løpet av måneden har vi kjøpt aksjer i blant annet Outokumpu Oyj, Beijer Alma AB og Hexatronic Group AB. Vi fortsetter å gjøre en positiv vurdering av enkelte virksomheter i helsesektoren som vi anser som undervurdert. Undervekter i sektorer, som industri og varige varer, som ble hardt rammet av driftsstans og redusert etterspørsel under pandemien, ble stengt på våren. Vi er «aksjeplukkere» og har dermed ingen uttalt sektorallokering, men selskaper i samme sektorer har som regel visse fellestrekk. Som et resultat kan våre sektorvekter bli påvirket.

Globale aksjer

November måned bød lenge på en moderat positiv utvikling i aksjemarkedene, men de siste dagene i måneden snudde utviklingen til negativ avkastning. En ny COVID variant og usikkerhetene dette medfører tok markedene ned de siste dagene i måneden. Oljeprisen fikk seg et solid knekk, og rentene falt. Ikke overraskende fikk reiselivsaksjer, energiaksjer og finansaksjer en solid knekk i avkastningen som følge av dette. Fasit for verdensindeksen ble dermed -2,2 % og -0,8 % for S&P 500, begge målt i dollar.

Avkastningen er en helt annen for norske investorer. Den norske kronen svekket seg nemlig, og falt omentrent 7 % mot dollar. Verdensindeksen fikk dermed en avkastning i måneden på 5% og S&P 500 6,5 %, målt i NOK. Hittil i år har verdensindeksen steget med 24,9 % og S&P 500 30 % målt i NOK.

Ser vi på avkastning for sektorer var det kun IT sektoren som fikk positiv avkastning målt i dollar. De resterende sektorene hadde alle negativ avkastning i løpet av måneden målt i dollar. Sektorene med sterkest avkastning var IT sektoren, forbruk og materialer med hhv 2,6 %, -0,3 % og -2,1 % målt i dollar. Sektorene med svakest avkastning var energi, finans og kommunikasjon med hhv. -7,4 %, -6,6 % og -4,8 %. Grupperer vi aksjene i faktorer ser vi at kvalitetsaksjer igjen var blant de gjorde det best. I tillegg gjorde aksjer med lav prissvingninger det godt. Verdi- og momentumaksjer var de aksjegruppene med dårligst avkastning.

Utviklingen i vårt globale aksjefond

Alfred Berg Global var opp 6,4 % i november. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode 5,4 %. Hittil i år er Alfred Berg Global opp 22 %, mot 24,9 % for verdensindeksen. Igjen ble fondets overvekt mot kvalitetsselskaper et godt bidrag til fondets avkastning. Fondets overvekt og aksjevalg innen programvare, halvlederprodusenter og detaljhandel bidro positivt, mens fondets aksjevalg innen farmasi bidro negativt. 

I løpet av november ble det gjort justeringer i takt med våre observasjoner av sentimentet. Vi reduserte i selskaper innen transport, farmasi og diversifisert finans, og økte innen programvare, bilprodusenter, detaljhandel og halvlederprodusenter. Ved månedsslutt har fondet fortsatt størst overvekt i sektorene IT, finans og industri, og størst undervekt i konsum, helse og kommunikasjon.

I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked med moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.

– Del artikkelen på sosiale medier