Dame bruk penn på et ark

Regler og retningslinjer

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond, herunder nasjonale fond. I tillegg yter Alfred Berg aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.

opprett aksjesparekonto

Alfred Bergs virksomhet og forvaltningen av fondene er underlagt detaljert regulering gjennom lov og forskrifter. Finanstilsynet gir også veiledning for forvaltningsvirksomheten gjennom rundskriv og beslutninger. I tillegg følger Alfred Berg, som medlem av Verdipapirfondenes forening, foreningens bransjestandarder og anbefalinger. For nærmere informasjon om Alfred Bergs tillatelser se Finanstilsynet Konsesjonsregister. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har en tilknyttet agent, Howden Forsikringsmegling AS.

porteføljesammensetning

Når Alfred Berg markedsfører sine fond i andre land, forholder vi oss også til det aktuelle landets lover og myndigheter. Hovedreglene for Alfred Bergs virksomhet finnes i verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond samt verdipapirhandelloven. I verdipapirfondloven reguleres blant annet hvor store investeringer fondene kan gjøre i enkeltselskaper, kundenes rett til å innløse fondsandeler og krav til forvaltningsselskapets organisering og kontroller. Alfred Berg er også medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond.

spare i fond

Under finnes blant annet retningslinjer for utøvelse av stemmerett, kundeklager og interessekonflikter samt andre sentrale dokumenter med betydning for våre kunder. I Alfred Bergs alminnelige forretningsvilkår er det utarbeidet standard vilkår for bruk av tjenestene investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.

Informasjon