Utsikt over en frossen sjø

Endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ESG

Publisert


Kjære andelseier,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») informerer om at vi har mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ESG («Fondet»).
Endringene påvirker ikke Fondets investeringsstrategi eller Fondets risikonivå. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.
De nye vedtektene trer i kraft 31. mars 2023 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrunnen for endringene av vedtektene
Navneendringer som følge av Sustainable Financial Disclosure Regulation («SFDR»). Det nye navnet til fondet er Alfred Berg Nordic High Yield Restricted.

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) publiserte 18. november 2022 et høringsnotat om bruk av ESG og bærekraftsrelaterte begreper i fondsnavn. ESMA planlegger å utvikle nye retningslinjer for bruk av slike begreper i fondsnavn, med sikte på å beskytte investorer mot falske påstander om fondenes bærekraft. Høringsnotatet foreslår at dersom et fond har et ESG-relatert begrep i fondets navn, bør minst 80 % av fondets investeringer foretas med sikte på å oppfylle de miljømessige eller sosiale egenskapene eller målene for bærekraftige investeringer i samsvar med de bindende elementene i investeringsstrategien (som angitt i den prekontraktuelle informasjonen for hvert enkelt fond som definert i SFDR). Videre foreslås det at en viss minimumsandel av investeringene (50 %) skal utgjøre bærekraftige investeringer som definert i artikkel 2 nr. 17 SFDR. Selskapet gjør vurderingen at selskapets fond som har ESG i navnet ikke oppfyller disse kravene. Dette gjelder selv om minimumsandelen av bærekraftige investeringer skulle reduseres etter at ESMA mottok innspill til høringsnotatet. Selskapet ønsker på denne bakgrunn å fjerne begrepet «ESG» fra fondet.

Sammendrag av endringene
§ 1 Fondens rättsliga ställning 
Begrepet ”ESG” er fjernet fra fondets navn og erstattet med begrepet ”Restricted”. Det nye navnet er ”Alfred Berg Nordic High Yield Restricted”.

– Del artikkelen på sosiale medier