Utsikt over fjell, hav og hus

Endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg EUR IG Corporate Bond Fund

Publisert


Kjære andelseier,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») informerer om at vi har mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg EUR IG Corporate Bond Fund («Fondet»).

Endringene påvirker fondets investeringsstrategi ved å fjerne begrensningen som fondet tidligere hadde på maksimalt 10 % av fondets midler, noe som betyr at den lovbestemte grensen på 20 % i denne forbindelse må anvendes i stedet. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.

De nye vedtektene trer i kraft 31. mars 2023 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrunnen for endringene av vedtektene
Fjerning av 10 % begrensning i investeringsstrategien

Fondet investerer i valutabytteavtaler for å sikre valutaeksponering. Motpartene krever da kontanter som sikkerhet for å dekke forpliktelser knyttet til disse bytteavtalene. Kravene kan være betydelige når det er store valutabevegelser og noen ganger overstige 10 % av fondets totale eiendeler. På denne bakgrunn og for å unngå brudd på fondsregelverket i tilfelle motpartene krever sikkerhet, ønsker Alfred Berg å fjerne begrensningen i fondets investeringsregler som sier at maksimalt 10 % av fondets midler kan plasseres i en konto hos en kredittinstitusjon.

Sammendrag av endringene
5 § Fondens placeringsinriktning
Begrensningen om at maksimalt 10 prosent av fondsmidlene kan plasseres på konto i kredittinstitusjon fjernes.

§ 10 Extraordinära förhållanden
Paragrafen er supplert med et eksempel i siste paragraf for å tydeliggjøre hva slags ekstraordinære hendelser som kan være aktuelle.

– Del artikkelen på sosiale medier