Utsikt over hav og snøbelagte fjell

Endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Corporate ESG Enhanced Index

Publisert


Kjære andelseier,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») informerer om at vi har mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Corporate ESG Enhanced Index («Fondet»).

Endringene påvirker fondets investeringsstrategien ved å fjerne begrensningen som fondet tidligere hadde på maksimalt 10 % av fondets midler, noe som betyr at den lovbestemte grensen på 20 % i denne forbindelse må anvendes i stedet. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.

De nye vedtektene trer i kraft 31 mars 2023 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrunnen for endringene av vedtektene
Fjerning av 10 % begrensning i investeringsstrategien og navneendringer som følge av Sustainable Financial Disclosure Regulation («SFDR»). Det nye navnet til fondet er Alfred Berg Corporate Enhanced Index.

Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index investerer i valutabytteavtaler for å sikre valutaeksponering. Motpartene krever da kontanter som sikkerhet for å dekke forpliktelser knyttet til disse bytteavtalene. Kravene kan være betydelige når det er store valutabevegelser og noen ganger overstiger 10 % av fondets totale eiendeler. På denne bakgrunn og for å unngå brudd på fondsregelverket i tilfelle motpartene krever sikkerhet, ønsker Alfred Berg å fjerne begrensningen i fondets investeringsregler som sier at maksimalt 10 % av fondets midler kan plasseres i en konto hos en kredittinstitusjon.

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) publiserte 18. november 2022 et høringsnotat om bruk av ESG og bærekraftsrelaterte begreper i fondsnavn. ESMA planlegger å utvikle nye retningslinjer for bruk av slike begreper i fondsnavn, med sikte på å beskytte investorer mot falske påstander om fondenes bærekraft. Høringsnotatet foreslår at dersom et fond har et ESG-relatert begrep i fondets navn, bør minst 80 % av fondets investeringer foretas med sikte på å oppfylle de miljømessige eller sosiale egenskapene eller målene for bærekraftige investeringer i samsvar med de bindende elementene i investeringsstrategien (som angitt i den prekontraktuelle informasjonen for hvert enkelt fond som definert i SFDR). Videre foreslås det at en viss minimumsandel av investeringene (50 %) skal utgjøre bærekraftige investeringer som definert i artikkel 2 nr. 17 SFDR. Selskapet gjør vurderingen at selskapets fond som har ESG i navnet ikke oppfyller disse kravene. Dette gjelder selv om minimumsandelen av bærekraftige investeringer skulle reduseres etter at ESMA mottok innspill til høringsnotatet. Selskapet ønsker på denne bakgrunn å fjerne begrepet «ESG» fra fondet.

Sammendrag av endringene
1 § Fondens rättsliga ställning 
Begrepet «ESG» er fjernet fra fondets navn. Fondets nye navn er «Alfred Berg Corporate Enhanced Index».

5 § Fondens placeringsinriktning 
Begrensningen om at maksimalt 10 prosent av fondsmidlene kan plasseres på konto i kredittinstitusjon fjernes.

§ 10 Extraordinära förhållanden 
Paragrafen er supplert med et eksempel i siste paragraf for å tydeliggjøre hva slags ekstraordinære hendelser som kan være aktuelle.

– Del artikkelen på sosiale medier