Endringer i vedtektene for Alfred Berg Nordic High Yield ACC

Publisert

Kjære andelseier

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg«) informerer om at vi har mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield ACC («Fondet»).

Endringene påvirker ikke fondets investeringsstrategi eller risikonivå. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe som følge av endringene.

De nye vedtektene trer i kraft 22. mars 2022 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrunnen for endringene av vedtektene

Fondet er i dag et såkalt matefond som utelukkende investerer i det norske mottakerfondet Alfred Berg Nordic High Yield. Det norske mottakerfondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske høyrenteobligasjoner. Det svenske matefondet endrer nå karakter fra et matefond til et aktivt forvaltet rentefond med samme karakter og investeringsfokus som det norske mottakerfondet. Markedseksponering og risikonivå vil dermed ikke endres i fondet. Endringen er i hovedsak gjort for å gjøre det mulig for andre verdipapirfond, som ikke har lov til å investere i matefond, å investere i fondet.

I tillegg til disse endringene endres vedtektene for å sikre at andelseiere som kjøper eller selger fondsandeler hovedsakelig skal dekke kostnadene ved transaksjonene.

Når andelseiere kjøper eller selger fondsandeler vil forvalter normalt kjøpe eller selge underliggende verdipapirer. Handel med verdipapirer medfører kostnader, som primært er forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs (bid-ask spreaden) i underliggende verdipapirer.

For at fondet skal kompenseres for disse kostnadene, innføres gebyr for kjøp og innløsning. Kjøpsgebyret utgjør 0,25 prosent av kjøpsbeløpet. Salgsgebyret utgjør 0,25 prosent av salgsbeløpet. Hele gebyret tilfaller fondet. Det presiseres at beløpet ikke tilfaller forvaltningsselskapet.

Endringen ivaretar interessene til eksisterende andelseiere og sikrer at andelseiere hovedsakelig betaler egne kostnader ved kjøp eller salg av fondsandeler.

Det gjøres også følgende endringer i kriteriene for andelsklassene A, B, C og D.

I andelsklassene A, B, C og D reduseres minimumsbeløpet som følger:

• Andelsklasse A – C (HSEK): Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 1 000 SEK til 100 SEK, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,80 %.

• Andelsklasse B – N (HSEK): Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 1 000 SEK til 100 SEK, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,75 %.

• Andelsklasse C – C (HNOK): Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 1 000 NOK til 100 NOK, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,80 %.

• Andelsklasse D – N (HNOK): Minste førstegangs tegningsbeløp endres fra 1 000 NOK til 100 NOK, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,75 %.

I tillegg settes følgende andelsklasser opp E, F, G, H og I:

• Andelsklasse E – I (HSEK): Minste førstegangs tegningsbeløp 10 000 000 SEK, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,50 %.

• Andelsklasse F – I (HNOK): Minste førstegangs tegningsbeløp 10 000 000 NOK, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,50 %.

• Andelsklasse G – C(HEUR): Minste førstegangs tegningsbeløp 10 EUR, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,80 %.

• Andelsklasse H – N (HEUR): Minste førstegangs tegningsbeløp 10 EUR, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,75 %.

• Andelsklasse I – I (HEUR): Minste førstegangs tegningsbeløp 1 000 000 EUR, og forvaltningshonoraret er maksimalt 0,50 %.

Sammendrag av endringene

§ 1 Fondets juridiske status

Under tegninger i andelsklasser endres minste førstegangs tegningsbeløp for andelsklassene A, B, C og D.

Samt opprettelsen av andreklassene E, F G, H og I.

§ 4 Fondets art

Paragrafen endres slik at det fremkommer at fondet er et aktivt forvaltet rentefond i stedet for et materfond.

§ 5 Fondets investeringsfokus

Alle avsnitt endres for å beskrive fondets nye investeringsfokus, som tilsvarer investeringsfokus som mottakerfondet har i dag.

§ 7 Særlig investeringsfokus

Paragrafen endres for å beskrive fondets nye investeringsfokus, som tilsvarer det investeringsfokus som mottakerfondet har i dag.

§ 9 Salg og innløsning av fondsandeler

Det påløper et gebyr for salg og innløsning av fondsandeler.

§ 11 Gebyrer

Gebyret for kjøp eller salg av fondsandeler utgjør henholdsvis 0,25 prosent av kjøps- og salgsbeløpet.  Gebyret tilfaller fondet i sin helhet.

Rett til kostnadsfri innløsning

Andelseiere i fondet har rett til å kreve kostnadsfri innløsning av fondsandeler i minst 30 dager fra datoen for denne varslingen.

– Del artikkelen på sosiale medier