Utsikt over Aker Brygge

Endringer i fondsbestemmelsene for Alfred Berg Optimal

Author avatar vegard hagen Publisert

Bäste fondandelsägare / Kjære andelseier
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Optimal (”Fonden”).

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») informerer om at vi har mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Optimal («Fondet»).

Förändringarna påverkar Fondens placeringsinriktning genom att den begränsning som Fonden tidigare haft avseende att max 10% av fondförmögenheten tas bort, vilket innebär att den lagstadgade gränsen på 20% i detta avseende i stället ska tillämpas. Fondens risknivå är oförändrad. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

Endringene påvirker fondets investeringsstrategi ved å fjerne begrensningen som fondet tidligere hadde på maksimalt 10 % av fondets midler, noe som betyr at den lovbestemte grensen på 20 % i denne forbindelse må anvendes i stedet. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 13 februari 2023 och bifogas detta brev. /De nye vedtektene trer i kraft 1. mars 2023 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna / Bakgrunnen for endringene av vedtektene
Införande av andelsklasser /Innføring av andelsklasser

Fonden har infört andelsklasser, A, B och C. Mot bakgrund av de begränsningar som råder avseende möjlighet att ge rabatt till kunder som investerar i värdepappersfonder i Norge, är avsikten att genom införandet av tre andelsklasser ställa upp olika villkor för förvaltningsavgiften beroende på hur stort belopp som andelsägaren har investerat i Fonden. Avsikten är att Andelsklass A ska ha ett teckningsbelopp på minimum 100 NOK, andelsklass B på 1 000 000 NOK och andelsklass C på 3 000 000 NOK.

Fondet har introdusert andelsklassene A, B og C. I lys av de begrensninger som råder når det gjelder muligheten for å gi rabatt til kunder som investerer i verdipapirfond i Norge, er det hensikt å innføre tre aksjeklasser for å sette ulike vilkår for forvaltningshonoraret avhengig av hvor mye andelseierne har investert i fondet. Intensjonen er at andelsklasse A skal ha et minimum tegningsbeløp på 100 kroner, andelsklasse B på 1 000 000 kroner og andelsklasse C på 3 000 000 kroner.

Borttagande av 10% begränsning i placeringsinriktningen / Fjerning av 10 % begrensning i plasseringsorientering

Fonden investerar i valutaswappar för att säkra valutaexponeringen. Motparterna kräver då kontanta medel som säkerhet för att täcka förpliktelser relaterade till dessa swappar. Kraven kan bli betydande när det förekommer stora valutarörelser och överstiger ibland 10 % av Fondens totala tillgångar. Mot denna bakgrund och för att undvika en överträdelse av fondbestämmelserna för det fall motparterna kräver säkerheter, önskar Bolaget ta bort begränsningen i Fondens placeringsinriktning som säger att max 10% av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut.

Fondetinvesterer i valutabytteavtaler for å sikre valutaeksponering. Motpartene krever da kontanter som sikkerhet for å dekke forpliktelser knyttet til disse bytteavtalene. Kravene kan være betydelige når det er store valutabevegelser og noen ganger overstiger 10 % av fondets totale eiendeler. På denne bakgrunn og for å unngå brudd på fondsregelverket i tilfelle motpartene krever sikkerhet, ønsker Selskapet å fjerne begrensningen i fondets investeringspolicy som sier at maksimalt 10 % av fondets midler kan plasseres i en konto hos en kredittinstitusjon.

Sammanfattning av ändringarna / Oppsummering av endringene

§ 1 Förteckning över andelsklasser
Tillägg görs avseende de nya andelsklasserna A, B och C.
Det legges til nye andelsklasser A, B og C.

5 § Fondens placeringsinriktning
Begränsningen om att maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut tas bort.

Begrensningen om at maksimalt 10 prosent av fondsmidlene kan plasseres på konto i kredittinstitusjon fjernes.

§ 8 Värdering
Skrivning om att värdet av en fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass läggs till.

Skrive at verdien av en fondsandel er beregnet under hensyntagen til forholdene knyttet til den respektive andelsklassen kommer i tillegg.

§ 10 Extraordinära förhållanden
Paragrafen kompletteras med ett exempel i sista bisatsen för ett förtydliga vilken typ av extraordinära händelser som kan vara aktuella.

Paragrafen er supplert med et eksempel i siste paragraf for å tydeliggjøre hva slags ekstraordinære hendelser som kan være aktuelle.

§ 12 Avgifter och ersättning
Uppgifter om förvaltningsavgift för andelsklasserna A, B och C införs.
Informasjon om forvaltningshonoraret for andelsklassene A, B och C innføres.

– Del artikkelen på sosiale medier