Utsikt over en frossen sjø

Endringer i fondsbestemmelsene for Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC

Publisert


Kjære andelseier

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg») informerer om at vi har mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC («Fondet»).

Endringene påvirker fondets investeringsstrategi som følge av at fondet omgjøres fra et tilføringsfond til et direkteinvesterende fond. Investeringsstrategien vil imidlertid ikke endres i praksis fordi fondet vil ha samme investeringsstrategi som mottakerfondet som fondet i dag investerer i. Fondets risikonivå anses derfor å være uendret. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.
De nye vedtektene trer i kraft 20. mars 2023 og er vedlagt dette brevet.

Bakgrunnen for endringene av vedtektene

Fra tilføringsfond til direkteinvesterende fond
Fondet investerer i dag i det norske fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade, noe som fører til en viss ineffektivitet i valutasikringen til SEK (eller øvrige valutaer) da alle andelsklasser i det norske fondet er valutasikret i NOK. For å effektivisere valutasikringsprosessen fra NOK til SEK (eller andre valutaer) er fondet endret fra et tilføringsfond som kun investerer i det norske fondet, til et direkteinvesterende rentefond som investerer direkte i de underliggende instrumentene. Fondet vil følge samme mandat som det norske fondet som fondets midler i dag er investert i.

Justert kjøp- og salgspris
Når fondsandelseiere kjøper eller innløser fondsandeler i et verdipapirfond, øker eller reduseres kapitalen som fondet forvalter. Dette fører til at fondet må øke eller redusere sine investeringer tilsvarende ved å kjøpe eller selge verdipapirer. Fondets handel med verdipapirer medfører visse kostnader som påvirker fondets resultater negativt. På sikt påvirker dette andre andelseiere i fondet fordi verdien av deres fondsandeler faller.

For at Fondet skal kompenseres for disse kostnadene, vil Alfred Berg anvende en metode for justert salgs- og innløsningspris, også kalt «svingprising». Svingprising har som mål å forhindre at eksisterende fondsandelseiere må bære transaksjonskostnader som følge av salg og innløsning av fondsandeler i fondet utført av andre andelseiere i fondet. Salgs- og innløsningskursen for fondsandelene justeres i stedet opp eller ned på dager da fondet har en nettoinngang eller netto utgang som overstiger et visst forhåndsbestemt beløp.

Nærmere informasjon om svingprising finnes i fondbestämmelserna § 9.
Svingprising erstatter gebyret som tidligere ble belastet ved kjøp og salg av fondsandeler.


Innføring av nye andelsklasser
Fondet har introdusert nye andelsklasser J, K og L for å tilrettelegge for investorer som ønsker å tegne og innløse aksjer i USD.

Sammendrag av endringene

§ 1 Förteckning över andelsklasser
Det legges til nye andelsklasser J, K og L.

§ 4 Fondens karaktär
Fondets karakter endres når fondet blir en direkte investor i stedet for et tilføringsfond.

§ 5 Fondens placeringsinriktning
Fondets investeringsstrategi endres ettersom investeringene vil skje direkte i de finansielle instrumentene i stedet for å investere i fondsandeler i et mottakerfond. Fondet vil ha samme investeringsstrategi som dagens mottakerfond.
§ 6 Marknadsplatser
Det foretas en justering vedrørende kjøp og salg av fondsandeler, som allerede er regulert i § 9. Informasjon om at fondets midler skal investeres via mottakerfond fjernes.

§ 7 Särskild placeringsinriktning
Endringer gjøres på grunn av at fondet konverteres fra tilføringsfond til direkte investering og på grunn av introduksjonen av de nye andelsklassene. Det gjøres også noen redaksjonelle endringer for å gjøre bestemmelsen lettere å lese.

§ 8 Värdering
Informasjon om verdsettelse knyttet til mottakerfond fjernes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar
Det innføres et nytt avsnitt med underoverskriften «Salgs- og innløsningspris» for å forklare prinsippene for hvordan justerte salgs- og innløsningspriser beregnes.
Det gjøres enkelte endringer som følge av innføring av nye andelsklasser og ny paragraf som regulerer innføring av justerte salgs- og innløsningskurser.

§ 10 Extraordinära förhållanden
Paragrafen er supplert med et eksempel i siste paragraf for å tydeliggjøre hva slags ekstraordinære hendelser som kan være aktuelle.

§ 12 Avgifter och ersättning
Informasjon om forvaltningshonoraret for de nye andelsklassene J, K og L innføres. Noen endringer er gjort på grunn av at fondet konverteres fra et tilføringsfond til et aktivt forvaltet direkteinvesterende rentefond.

– Del artikkelen på sosiale medier