Penn som skriver på ark

Brev til andelseiere – Alfred Berg Nordic High Yield Acc

Publisert

Kjære andelseier,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 («Alfred Berg«) informerer om at Alfred Berg har søkt og mottatt Finansinspektionens godkjenning for endringer i vedtektene for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield Acc («Fondet«).

Endringene påvirker ikke fondets mandat og risiko. Andelseierne behøver ikke å foreta seg noe som følge av informasjonen i dette brevet. Du har imidlertid rett til å løse inn andelene dine i fondet gratis innen 30 dager fra dagens dato.

Endringene trer i kraft 12. desember og ny informationsbroschyr med fondbestämmelser (prospekt med vedtekter) er vedlagt dette brevet.

Bakgrunn for endringer i fondets vedtekter

Når fondsandelseiere kjøper eller innløser andeler i et verdipapirfond, øker eller reduseres kapitalen som fondet forvalter. Dette fører til at fondet må øke eller redusere sine investeringer tilsvarende ved å kjøpe eller selge verdipapirer. Fondets handel med verdipapirer medfører visse kostnader som påvirker fondets resultater negativt. Over tid påvirker dette eksisterende andelseiere i fondet fordi verdien av deres fondsandeler faller.

For at fondet skal kompenseres for disse kostnadene, vil Alfred Berg bruke en metode med justert salgs- og innløsningspris, også kalt «svingprising». Svingprising har som mål å forhindre at eksisterende fondsandelseiere må bære transaksjonskostnader som følge av salg og innløsning av fondsandeler i fondet utført av andre andelseiere i fondet. Salgs- og innløsningskursen for fondsandelene justeres i stedet opp eller ned på dager da fondet har en netto tegning eller netto innløsning som overstiger et visst forhåndsbestemt beløp.

Svingfaktoren for netto innskudd kan maksimalt utgjøre 0,5 prosent av tegningsbeløpet. Svingfaktoren for netto innløsing kan maksimalt utgjøre 2,5 prosent av innløsningsbeløpet.

Ytterligere informasjon om svingprising finnes i fondets vedtekter § 9 og under avsnittet «Kjøp og salg av fondsandeler» i Informasjonsbrosjyren som er vedlagt dette brevet.

Svingprising erstatter gebyret som tidligere ble belastet ved kjøp og salg av fondsandeler.

Oppsummering av endringene

§ 9 Salg og innløsning av fondsandeler

Siste ledd utgår fordi gjeldende gebyr for kjøp og salg av fondsandeler fjernes.

En ny seksjon («Salg and Redemption Price «) er introdusert for å forklare vilkårene for svingprising.

§ 12 Honorar og godtgjørelse

Første ledd utgår fordi gjeldende gebyr for kjøp og salg av fondsandeler fjernes.

Link til ny informationsbroschyr med fondbestämmelser (prospekt med vedtekter)

– Del artikkelen på sosiale medier