Alfred Berg Optimal – Innsikt februar

Publisert

Alfred Berg Optimal har hatt en avkastning på 10,2% siden oppstart 24. oktober 2022 (per 31. januar 2023).

Siden oppstart av Alfred Berg Optimal 24. oktober 2022 har amerikanske aksjer (S&P 500) og europeiske aksjer (Euro Stoxx 50) hatt en avkastning på henholdsvis 2,1% og 23,5% i norske kroner (per 31. januar 2023). 

Nordiske aksjer (VINX 30) har hatt en avkastning på 14,5% og norske aksjer (OBX) på 4,0%.

Disse markedene har bidratt til den totale porteføljeavkastningen i Alfred Berg Optimal på henholdsvis 2,6% for amerikanske aksjer, 3,3% for europeisk aksjer, 0,5% for nordiske aksjer og 0,7% for norske aksjer.

Aksjer har dermed bidratt med 7,1% av totalavkastningen til Alfred Berg Optimal så langt. Det har vært store svingninger i markedet generelt i denne perioden, i tillegg til stor variasjon i avkastning mellom markedene.

Rentesiden har bidratt med 3,1% av totalavkastningen til fondet. Vi ser at både kreditt og rentebinding har bidratt godt. Investment grade med mellomlang rentebinding har hatt en avkastning på 5,1% i perioden. Cross over kreditt med kort rentebinding har hatt en avkastning på 4,4%.

Norske kroner har i denne perioden styrket seg med 5,1% mot dollar og svekket seg 4,5% mot euro. Rentesiden er valutasikret til norske kroner. Den internasjonal aksjeeksponering i fondet har i mindre grad vært eksponert mot valuta og har derfor ikke fått noe særlig negativ effekt av styrking av kronen mot dollar.

(Kilde: Bloomberg, Alfred Berg).

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning

All analysekapasitet i Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisiering og økt eksponering*. Diversifisering er den siste frie lunsjen. 

Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er registrert i Sverige med akkumulerende rente. Få mer innsikt i Alfred Berg Optimal og kostnader, les her: www.alfredberg.no/alfredbergoptimal

*Gearing er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved gearingen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.

– Del artikkelen på sosiale medier