Alfred Berg Optimal – Innsikt mars

Publisert

Alfred Berg Optimal har hatt en avkastning på 11,3% siden oppstart 24. oktober 2022 (per 28. februar 2023).

Siden oppstart av Alfred Berg Optimal har amerikanske aksjer (S&P 500) og europeiske aksjer (Euro Stoxx 50) hatt en avkastning på henholdsvis 2,7% og 26,8% i norske kroner (per 28. februar 2023). Ser vi til Norden har nordiske aksjer (VINX 30) hatt en avkastning på 20,6% og norske aksjer (OBX) på 7,7%. Disse markedene har hatt et bidrag til den totale porteføljeavkastningen til Alfred Berg Optimal på henholdsvis 1,0% for amerikanske aksjer, 3,8% for europeisk aksjer, 0,8% for nordiske aksjer og 2,1% for norske aksjer. Aksjer har dermed bidratt med 7,7% av totalavkastningen til Alfred Berg Optimal så langt. Det har vært store svingninger i markedet generelt i denne perioden, i tillegg til stor variasjon i avkastning mellom markedene.

Rentesiden har bidratt med 3,6% av totalavkastningen til fondet. Vi ser at både kreditt og rentebinding har bidratt godt. Investment grade med mellomlang rentebinding har hatt en avkastning på 4,4% i perioden. Cross over kreditt og high yield med kort rentebinding har hatt en avkastning på henholdsvis 5,9% og 6,0%.

Norske kroner har i denne perioden styrket seg med 1,3% mot dollar og svekket seg 5,8% mot euro. Rentesiden er valutasikret til norske kroner. Den internasjonale aksjeeksponering i fondet har i mindre grad vært eksponert mot valuta og har derfor ikke fått noe særlig effekt av valutabevegelsene.

(Kilde: Bloomberg, Alfred Berg).

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Kilde: Alfred Berg Kapitalforvaltning

Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er registrert i Sverige med akkumulerende rente. Få mer innsikt i Alfred Berg Optimal og kostnader, les her: www.alfredberg.no/alfredbergoptimal

*Gearing er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved gearingen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.