Hender på et tastatur, samt grafikk av grafer

Alfred Berg Optimal – Innsikt juli

Publisert

Alfred Berg Optimal har hatt en avkastning på 18,6% siden oppstart 24. oktober 2022 (per 30. juni 2023). (kilde: Alfred Berg)

Siden oppstart av Alfred Berg Optimal har amerikanske aksjer (S&P 500) og europeiske aksjer (Euro Stoxx 50) hatt en avkastning på henholdsvis 17,2% og 24,7% i lokal valuta (per 30. juni 2023). Ser vi til Norden har nordiske aksjer (VINX 30) hatt en avkastning på 13,5% og norske aksjer (OBX) på 5,8%. Disse markedene har hatt et bidrag til den totale porteføljeavkastningen til Alfred Berg Optimal på henholdsvis 8,9% for amerikanske aksjer, 2,9% for europeiske aksjer, 0,8% for nordiske aksjer og -1,2% for norske aksjer. Aksjer har dermed bidratt med 13,8% av totalavkastningen til Alfred Berg Optimal så langt. Det har vært store svingninger i markedet generelt i denne perioden, i tillegg til stor variasjon i avkastning mellom markedene. (kilde: Bloomberg, Alfred Berg)

Rentesiden har bidratt med 4,8% av totalavkastningen til fondet. Vi ser at kreditt har bidratt godt. High yield med kort rentebinding har hatt en avkastning på 9,7%. (kilde: Alfred Berg)

Norske kroner har i denne perioden svekket seg med 2,1% mot dollar og 12,8% mot euro. Rentesiden er valutasikret til norske kroner. Den internasjonale aksjeeksponering i fondet har i mindre grad vært eksponert mot valuta og har derfor ikke fått noe særlig effekt av valutabevegelsene. Relativt sett mot plasseringer med åpen valuta har svekkelsen av norske kroner mot euro og dollar hatt en negativ effekt. (kilde: Bloomberg)

Kilde: Morningstar

All analysekapasitet i Alfred Berg Kapitalforvaltning samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisiering og økt eksponering*. Diversifisering er den siste frie lunsjen. Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er registrert i Sverige med akkumulerende rente.

Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er registrert i Sverige med akkumulerende rente. Få mer innsikt i Alfred Berg Optimal og kostnader, les her: www.alfredberg.no/alfredbergoptimal

*Gearing er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved gearingen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. *Gearing er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved gearingen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.

– Del artikkelen på sosiale medier