Vi introduserer Alfred Berg FREMTID

Publisert

I Alfred Berg er vårt mål å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder. Dette betyr at vi integrerer bærekraftige investeringer i vår aktive forvaltning. Vi har jobbet med bærekraftige investeringer siden 1999 og er dermed en av forvalterne i Norge som har jobbet lengst med dette. Nå tar vi arbeidet et steg videre ved å introdusere Alfred Berg FREMTID.

I Alfred Berg er vårt fokus på bærekraft tuftet på de fire bærebjelkene: eksklusjonsregime, ESG analyse, integrering av risiko knyttet til bærekraft i forvaltningen og en tydelig prosess for selskapsstyring. Dette er bærebjelker som gjelder for alle våre aktivt forvaltede fond. De fire bærebjelkene er beskrevet nærmere under.

Nå tar vi dette et steg videre ved å innføre ytterligere mål for et utvalg fond som vi kaller Alfred Berg FREMTID. Disse fondene vil også, i tillegg til å følge de strenge ESG kravene som gjelder for alle aktive Alfred Berg fond, inneholde en andel selskaper som bidrar til det grønne skiftet. Enten gjennom lavt CO2 avtrykk eller å være i «transition», det vil si å bidra til overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Vi innfører også mål om andel bærekraftige obligasjoner, det vil si obligasjoner som defineres som grønne av en uavhengig tredjepart, bærekraftlinkede (sustainable linked) eller velferdsobligasjoner (social bonds), for alle obligasjonsfond som inngår i Alfred Berg FREMTID.

Alfred Berg FREMTID – fond med særlig fokus på ESG

Oversikten under viser fondene som defineres som Alfred Berg FREMTID fond. Aksjefondene Alfred Berg Norge Transition og Alfred Berg Nordic Small Cap ESG, alle Alfred Berg Nordic Investment Grade fond, Alfred Berg Income og Alfred Berg Nordic High Yield ESG.

Alfred Berg

Transition

For samtlige fond i Alfred Berg FREMTID ekskluderer vi den fossile delen av energisektoren, med unntak av selskaper som tilfredsstiller Transition Pathway Initiative eller lignende initiativer. Unntatt fra eksklusjon er også bærekraftige obligasjoner utstedt av «brune» selskaper.

Målsetting om andel bærekraftige obligasjoner

For alle Alfred Berg Nordic Investment Grade fond innfører vi en målsetting om minimum 25% bærekraftige obligasjoner og minimum 50% innen utgangen av 2023. For cross-over fondet Alfred Berg Income og high yield fondet Alfred Berg Nordic High Yield ESG innfører vi en målsetting om minimum 20% bærekraftige obligasjoner og minimum 30% innen utgangen av 2023.

*Gjelder alle aktivt forvaltede fond

Fire bærebjelker for fokus på bærekraft for alle aktivt forvaltede Alfred Berg fond

Eksklusjonsregime

Vi ekskluderer selskaper som bryter med internasjonale normer som for eksempel UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) og menneskerettigheter. Vi følger bl.a. NBIM og BNP Paribas´ eksklusjonslister. I mange tilfeller har vi enda strengere krav til eksklusjon. Eksempelvis ekskluderer vi selskaper med mer enn 5% av omsetningen fra alkohol, tobakk, pornografi og kontroversielle våpen.

ESG analyse

I Alfred Berg er ESG analyser hovedsakelig basert på BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) sin egenutviklede ESG analyse. BNP Paribas er rangert som et av verdens mest bærekraftige selskaper* og BNPP AM har en A+ rating fra PRI. Vi benytter BNPP AM´s metodikk, ressurser og analyseresultater. BNP Paribas´Sustainability Center har 25 ansatte som utelukkende jobber med ESG analyse. De dekker i dag mer enn 13 000 selskaper. For selskaper, organisasjoner eller enheter som ikke er dekket av BNPP AM´s analyse benytter vi BNP Paribas’ rammeverk i en egen analyse.

Integrering av risiko knyttet til bærekraft

Integreringen av ESG risiko sikrer at vi forstår og tar hensyn til større del av risikobildet knyttet til våre investeringer. Det bidrar til at vi investerer i selskaper og bygger porteføljer som bidrar til målsetningen om god risikojustert avkastning. Alle våre aktivt forvaltede fond har tydelige krav til bærekraft. Kravene vil variere fra fond til fond og være gitt av mandatet. Det kan være mål for karbonintensitet, mål om ekskludering av enkelte sektorer eller mål om å nå en gitt andel bærekraftige obligasjoner.

Tydelig prosess for dialog og selskapsstyring

Selskapsstyring er en integrert og viktig del av en bærekraftig forvaltning. Vi er aktive eiere, og bruker blant annet selskapsdialog og proxy voting til å påvirke selskaper og organisasjoner vi investerer i. Brukes selskapsstyring på en riktig måte kan det redusere risiko, tydeliggjøre verdier og samtidig påvirke selskapene og verden rundt oss positivt.
*Kilde: Corporate Knights «Global 100 most sustainable corporations» 2021.

Både pisk og gulrot

Alfred Berg investerer i selskaper som har ambisjoner innen bærekraft, og som bidrar til vår målsetning om best mulig risikojustert avkastning. Alfred Berg har tro på at selskapsstyring er mer effektivt enn eksklusjon, men eksklusjon kan være en effektiv siste utvei. Vi ønsker å bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen bærekraft for selskaper vi er investert i.

Introduksjonen av Alfred Berg FREMTID, med kvantitative og kvalitative målsettinger i fondsporteføljene, er en del av dette arbeidet. Gjennom disse målsettingene ønsker vi å motivere nordiske selskaper til å strekke seg lenger i sitt arbeid mot å bli enda mer bærekraftige.

Dersom du ønsker mer informasjon om Alfred Berg FREMTID eller vår tilnærming til bærekraft hører vi gjerne fra deg.

– Del artikkelen på sosiale medier