Månedsrapport september

Økonomi og renter

Covid-19 fortsetter sammen med Donald Trump, å dominere overskriftene i september. Både i Europa og i USA øker smittetilfellene igjen. I land som Frankrike og Spania er utviklingen dramatisk. Dog merker vi oss at antall dødsfall og innleggelser på sykehus er på langt lavere nivåer enn i våres. Det gjør at en bred nedstenging av økonomiene unngås i denne runden. Enkeltselskaper og bransjer rammes hardt, og vi må forvente at den nye hverdagen skal påvirke oss i en god stund fremover.

Fortsatt er det bare Trump som tror på en vaksine innen noen uker. De fleste fagpersoner tror et best case scenario er at vi har global distribusjon av godkjente vaksiner med relevant påvirkning på vanlige folks hverdag, i midten av 2021. Mange selskaper, også de som driver litt på utsiden av turisme, hoteller, fly, kulturarrangementer, konferanse, osv, vil måtte finne løsninger som bringer dem gjennom en lang og dyp nedgangsperiode. Som kredittforvalter jobber vi kontinuerlig med å håndtere denne risikoen i våre porteføljer.

Den globale overgripende forventningsindikator for september er i skrivende stund ikke publisert, men foreløpige nøkkeltall tyder på at den vil falle tilbake 0,5-1 poeng, og arkerer dermed at den globale økonomiske gjenopphentingen bremser opp. Service næringen bidrar negativt og melder om tilbakegang som følge av den siste tids smitteøking.

På den andre siden ser veksten i industrien ut til å være intakt. Europa er den regionen som sliter mest med å opprettholde momentum i gjenopphentingen. Preliminær prisvekst i Europa for September tikket inn her på morgenkvisten, og viste en negativ vekst på -0,3 %, mens kjerneinflasjonen var positiv, men på rekordlave 0,2 %. Presset på at ECB skal dra enda flere kaniner opp av hatten fortsetter. I mellomtiden tyder alt på at stimulanse fra sentralbankene vil fortsette i uforminsket styrke.

Det sterke risikosentimentet i august ble avløst av et mer blandet markedssentiment i midten av september. Første halvdel av måneden var meget sterk for enkelte selskaper og segmenter som fortsatt ikke hadde kommet tilbake til pre-corona nivåer, eksempelvis BBB rated eiendom, samt enkeltselskaper med tydelige sykliske egenskaper. Vi fikk godt betalt for vår taktiske allokering mot disse segmentene som vi iverksatte i august.

Mot slutten av måneden ble sentimentet svakere. Norsk 5års sparebank handler i slutten av måneden ca 10 punkter bredere enn i midten av måneden.

De kommende ukene byr på flere hendelser som potensielt kan ha markedspåvirkning. Brexit forhandlingene går inn i en avgjørende fase, samtidig som forhandlingsklimaet neppe kunne vært særlig dårliger; Britene stemte i sommer igjennom en lov som potensielt tilsidesetter viktige deler av utmeldingsavtalen med EU. Som svar på dette truer EU å ta britene til domstolen.

På andre siden av Atlanteren nærmer vi oss sluttspurten av valgkampen. Det kommer til å bli stygt! Biden leder på meningsmålinger, men valget ansees fortsatt som åpent. Uansett utfall ser vi et USA med dype splittelser som kan ha langsiktige negative virkninger på styring, institusjoner, stabilitet og vekst.

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond

September var en noe blandet måned for våre likviditetsfond. Som nevnt ble spesielt finansobligasjoner negativt påvirket som følge av svakere risikosentiment mot slutten av måneden. Dermed endte pengemarkedsfondene med 20 % BIS vekt begrensing marginalt i negativt territorium for måneden. Dermed endte pengemarkedsfondene med 20 % BIS vekt begrensing marginalt i negativt territorium for måneden. De andre pengemarkedsfondene gav positiv avkastning omtrent i linje med hva man skal forvente i forhold til løpende yield i fondene for tiden. Avkastningen er fortsatt noe bedre i de nordiske pengemarkedsfondene en de norske.

Alfred Berg Likviditet var ned – 0,02 %.
Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,06 %.
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,11 %

Norske Obligasjonsfond

God avkastning gjennom måneden ble drevet av 10-15 punkter nedgang i norske swaprenter. Kredittpåslagene har isolert sett bidratt negativt som følge av noe utgang i spesielt bank obligasjoner. Vi har relativt lite bank eksponering i porteføljene, og har således kommet godt ut av den lille korreksjonen vi opplevde i september.

Alfred Berg Obligasjon (Classic) var opp 0,51 %.
Alfred Berg Kort OMF var opp 0,01 %.
Alfred Berg Kort Stat var opp 0,05 %.

Nordiske Obligasjonsfond

Vi fortsatte strategien med å ta profitt i noen posisjoner vi mener har tatt ut mye av sitt potensiale, samt øke eksponering i BBB eiendom og enkelte sykliske selskaper. Vi fikk godt betalt for det gjennom første halvdel av måneden. Ellers ble avkastningen gjennom måneden drevet av 10-15 punkter nedgang i norske swaprenter. De fond med mye rentedurasjon gjorde det dermed bedre enn de med lav rentedurasjon.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var opp 0,35 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var opp 0,58 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var opp 1,27 %.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var opp 0,10 %, og leverte god avkastning i første halvdel av måneden, mens fondet ble rammet av det dårligere risikosentimentet i andre halvdel. Spesielt internasjonale fondsobligasjoner og subordinert forsikringsobligasjoner ble solgt av i markedet. Vi tror mest på at dette var et midlertidig setback, og ser nå flere gode kjøpsmuligheter i markedet. Norske priser ser rekord dyrt ut, og vi vil fortsette å vekte opp EUR, SEK og USD i tiden som kommer.

Alfred Berg Income var opp 0,24 % i september, som er noe svakere enn ventet. Noen enkelte selskaper i high yield delen har bidratt negativt i september men største delen av porteføljen leverte stabilt til avkastningen. Fondet har deltatt i flere nye obligasjoner i september; i navn som Bonheur, SCA, Elisa, Volvo Car, Scania mfl. Vi ser fortatt gode muligheter i markedet og ønsker å bruke volatile måneder til å øke porteføljerenten.

Alfred Berg Nordic High Yield var opp 0,77 % i september. Emisjonsaktiviteten i det nordiske høyrentemarkedet har vært stor de siste to månedene, og i september ble det utstedt obligasjoner for over NOK 15 milliarder, fordelt på 20 obligasjoner. Oljeselskapet Genel Energy stod for den største utstedelsen, et 5-års lån på USD 300 millioner. Andre utstedere inkluderte Dentalum Operations, en kjede av tannlegetjenester, CSAM Health Group som leverer software-løsninger til helsesektoren, samt ferge- og cruiseselskapet Color Group.

Kapitalinngang i høyrentefond og solide kontantposisjoner sørget for god etterspørsel etter lånene. De største positive bidragsyterne i porteføljen inkluderte Eagle Bulk Shipping, Ship Finance og B2 Holding. I motsatt retning trakk Pacific Drilling, Golar LNG og Diamond Offshore. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten coronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal har vært utfordrende for de fleste selskaper. Men vi er mer komfortabel med dagens nivået og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Kortsiktig svekkelse av valutaen kan føre til økning i likviditetspremiene, men dette kan også skape muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være aktivt ut året.

Aksjemarkedet

Norske aksjer

Økt Covid-frykt og svak banksektor preget september markedet inntil de siste dagene av måneden, hvor kjøperne igjen kom på banen. Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs endte med en nedgang på 0,4 prosent. Siden årsskiftet er Hovedindeksen ned 8,1 prosent. September ble preget av oppblomstring av Covid som gjorde nye nedstengninger nødvendig i en del land, samt avsløringer om mistenkelige transaksjoner gjennom internasjonale banker, blant dem DNB. Den amerikanske sentralbanken melder om at den kan tåle høyere inflasjon en periode uten å gjøre noe med renten, nye stimulanspakker må mest sannsynlig vente til etter valget november. Som august måned ble kommunikasjonssektoren den største bidragsyteren i positiv retning, men i september var det ble Telenor som bidro mest. Det har vært en rotasjon til mer defensive aksjer den siste tiden og Telenor fremstår som defensiv med en hyggelig utbytteavkastning. Schibsted fortsatte sin sterke utvikling i september med forventninger om ett sterkt kvartal hvor online avis skal ha passert papir i antall abonnenter.

Konsumsektoren bidro også positivt i september, og det var først og fremst Orkla som også kommer i kategorien defensivt og trygt. Blant lakseselskapene var det blandet utvikling, med oppgang for Salmar og Bakkafrost, men nedgang for Mowi. Lakseprisene har holdt seg mellom 40 og 50 kroner de seneste månedene og vil normalt stige herfra og frem mot jul. IT sektoren er liten på Oslo Børs, men bidro positivt i september med tosifret prosentvis oppgang for en del av selskapene. IT sektoren har vært en sterk sektor globalt og dette har også smittet over på de norske IT selskapene.

Energi indeksen var den svakeste i september med en fallende oljepris som hovedgrunn.

Oljeselskapene hadde en tung måned med fornyet frykt på etterspørselssiden.

Finanssektoren var svak i september anført av DnB, etter medieoppslag om suspekte transaksjoner gjennom banken, samt usikre utbyttemuligheter fremover presset kursen gjennom måneden.

Utviklingen i våre norske aksjefond

Gambak var opp 0,84 % i september, mens Fondsindeksen falt med 0,4 %.

Fondets aktive andel er 53,8 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Adevinta (5,6 %), Tomra Systems (5,1 %) og Nordic Semiconductor (5,0 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i september var Borregaard som steg 12,2 % (+0,54 % på porteføljenivå), Scatec Solar som steg 13,9 % (+0,48 %) og Salmar som steg 11,8 % (+0,40 %). De som trakk mest ned var NEL som falt 20,4 % (-0,67 %), Tomra som falt 5,0
% (-0,29 %) og BW Offshore som falt 20,6% (-0,26 %).

Vi har redusert posisjonene i NEL, Mowi og Grieg Seafood, samt solgt oss ut av AkerBP og Frontline i september. Vi har økt posisjonene i Schibsted, Salmar og Orkla, samt tatt en ny posisjon i Atea i samme periode.

Alfred Berg Aktiv var opp 0,18 % i september, mens Fondsindeksen falt med 0,4 %.

Fondets aktive andel er 43,9 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Borregaard (som bidro med 0,44 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Equinor (0,37 %) og overvekt i NTS (0,34%). De som trakk i negativ retning var undervekt i Telenor (-0,57 %), overvekt i BW Offshore (-0,40 %) og undervekt i Gjensidige (-0,20 %). Vi har redusert vektingen i DNB, NEL og AkerBP i september. Vi har økt vektingen i Orkla,
Salmar og Europris i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge (Inst) var opp 0,11 % i september, mens Fondsindeksen falt med 0,4 %. Fondets aktive andel er 30,1 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Borregaard (som bidro med 0,27 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Norsk Hydro (0,21 %) og undervekt i Equinor (0,18 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Telenor (-0,29 %), overvekt i BW Offshore (-0,28%) og overvekt i Tomra (-0,11 %).

Vi har redusert vektingen i DNB, NEL og Tomra i september. Vi har økt vektingen i Orkla, Telenor, Schibsted og Europris i løpet av den samme perioden.

Våre framtidsutsikter

I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.

Nordiske aksjer

Det ble en sterk oppgang i det nordiske aksjemarkedet i september, målt i norske kroner. VINX-indeksen endte +7,1 %, målt i norske kroner (NOK). Internasjonalt er dette et unntak, de fleste ledende indeksene internasjonalt er ned i september. En svekket norsk krone er mye av forklaringen på oppgangen. Målt i euro er den nordiske indeksen +1,4 %.

Vi nærmer oss rapportering av resultatene for tredje kvartal. Erfaringen fra forrige kvartal var at estimatene hadde kommet for mye ned, slik at rapporteringen ble oppfattet som positiv. I løpet av tredje kvartal har forventningene – aggregert – kommet opp, og det blir spennende å se om det er mer samsvar mellom forventninger og resultater i dette kvartalet. Vi har allerede sett enkelte positive resultatvarsler, men det er for tidlig å snakke
om noen trend.

Sterkeste sektorer i Norden gjennom september var eiendom, som steg 21,8 %. Dette er en delvis reversering av fallet i andre kvartal, sektoren er fremdeles langt under indeks for året. Industri hadde også en god måned, opp 9,0 %. Deretter fulgte kommunikasjon (+ 9,0 %). Svakeste sektorer var informasjonsteknologi og energi, opp hhv. 3,0 % og 0,3 %. Alle tall i NOK

Alfred Berg Nordic Gambak var opp 6,0 % i september, mens VINX, målt i norske kroner, steg med 7,1 %. Fondets aktive andel er 74 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Evolution Gaming Group (4,9 %), DSV Panalpina (4,1 %) og Novo Nordisk (3,9 %).

Vi har en overvekt i konsumvarer og industri, og undervekt i helse og finans. Aksjer som bidro mest i positiv retning var Instalco, som steg 22,1 % (0,6 % på porteføljenivå), Invisio, som steg 20,2 % (0,6 %) og Bilia, som steg 14,6 % (0,3 %). I negativ retning trakk Sinch, som falt 14,8 % (-0,2 % på porteføljebasis) og Metso Outotec, som falt 6,3 %, (- 0,1 %).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Vestas, Fjordkraft og Husqvarna. Vi har redusert eksponeringen mot Evolution Gaming, Genmab og BillerudKorsnæs.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var opp 5,33 % i september, mens
referanseindeksen steg 3,46 %. På sektornivå var de største overvektene i porteføljen IT (+5,3 %), fulgt av helsesektoren (+5,3 %). Industrisektoren var den største undervekten (-9,0 %). På selskapsnivå var det posisjonene i Sedana Medical (2,4 %), Azelio (2,1 %) og Immunovia (1,9 %) som var de største overvektene.

De aksjene som bidro mest positivt for fondet gjennom måneden var Azelio og Immunovia. De aksjene som bidro mest negativt for fondet gjennom måneden var NEL og Fjordkraft.

Fondet gjorde ingen større endringer av betydning forrige måned. Vi er fortsatt positive til en rekke selskaper innen helsesektoren som vi mener er lavt priset. Vi fortsetter å se utfordringer i industrisektoren, gitt den rådene usikkerheten vi har i verdensøkonomien.

Globale aksjer

Høstmørket senket seg over aksjemarkedet i september. Etter fem måneder med sammenhengende oppgang i de globale markedene ble seiersrekka brutt og verdensindeksen falt 3,5 % (i USD). Økte bekymringer knyttet til de økonomiske konsekvensene av Covid-19 pandemien og mangel på nye støttepakker og stimulanser har dempet optimismen i aksjemarkedet, og en del investorer har nok valgt å ta gevinst etter den kraftige oppturen siden slutten av mars. Indeksen var på det meste ned 6,3 %, men hentet seg sterkt inn igjen mot slutten av måneden. Kronen styrket seg i september, så for norske investorer ble det en god måned med verdensindeksen opp 4,1 % i norske kroner.

Det var spesielt de store amerikanske teknologiselskapene som falt mye i første halvdel av september. Gjennom koronakrisen har teknologigigantene hatt en eventyrlig utvikling. Prisingen er høy og det er naturlig at en del investorer velger å ta gevinst. IT indeksen var i september ned 9 % før den snudde opp igjen og etter en sterk sluttspurt endte ned 4,6 % (+2,5 % i NOK), foran både kommunikasjon, finans og energi. Energisektoren hadde
nok en horribel måned, ned rundt 14 % (-7,5 % i NOK). Vinnersektorene i september var forsyning, industri, materialer og konsum. Med andre ord en god blanding av defensive og sykliske sektorer, noe som illustrerer at det fortsatt er stor risikoappetitt i markedet. Hittil i år er IT den store vinneren, med IT indeksen opp hele 28 % (36 % i NOK). På den andre enden av skalaen finner vi energiindeksen, som nesten har halvert seg i verdi, ned 45 % i USD (-42 % i NOK). Finansaksjene har også fått mye juling i år som følge av usikkerheten i verdensøkonomien, ned rundt 21 % i USD (-16 % i NOK).

Alfred Berg Global var opp 4,3 % i september. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode opp 4,1 %. Porteføljen er noe mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper, dvs. selskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. Porteføljen vil derfor generelt gjøre det bedre enn referanseindeksen i urolige markeder. Med avkastning på linje med indeksen fikk vi dessverre ikke full uttelling i september. Hittil i år har fondet derimot tjent godt på sine defensive tilt med en avkastning på 12,6 %, mot 8,3 % for verdensindeksen.

I Alfred Berg Global gjør vi gradvise endringer i takt med trendene vi ser i markedet. I industrisektoren har vi de siste månedene økt i transport og kapitalvarer. Vi har også økt noe i syklisk konsum, blant annet detaljhandel, samt i materialsektoren. De største negative endringene er innen helse (legemidler) og IT (programvare, mikroelektronikk). Ved utgangen av august har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i materialer og IT. De største undervektene er i finans og energi.

– Del artikkelen på sosiale medier