Utsikt over et vann og fjell

Månedsrapport mars 2021

Økonomi og renter

Mars måned var i stor grad en positiv måned i verdens finansmarkeder. Verdens aksjemarkeder setter stadig nye toppnoteringer, og kredittpåslag holdes fortsatt på rekordlave nivåer. Det er mye likviditet der ute. 

Både FED, ECB og Norges Bank hadde rentemøter i løpet av måneden, og det var knyttet stor spenning til deres handling og markedskommunikasjon gitt den siste tids rentebevegelser og stimulsepakker. 

FED oppjusterte sine anslag for økonomisk vekst og inflasjon, og nedjusterte sine anslag for arbeidsledighet. FED er lite villige til å kommunisere tydelig at de høyere rentene er et problem foreløpig, men henviser til at «financial conditions» fortsatt er tilstrekkelig løse. Tross sin mer optimistiske vekstprognose, holder FED på sitt anslag om at styringsrenten ikke skal heves før i 2024. FED poengterer at de er beredt på et midlertidig oppsving i inflasjonen. Samtidig mener de at et varig oppsving i inflasjonen ikke vil komme før arbeidsmarkedet har hatt anledning til å være stramt over en viss periode. Markedet tror at oppsvinget i 2021 og 2022 vil tvinge FED til å heve rentene tidligere, og priser inn en heving allerede innen utgangen av 2022. ECB på sin side viet langt mer plass til å utdype sin uro for økte renter og dens konsekvenser for bankens mål om økt økonomisk vekst og inflasjon. Lange perioder med lave renter og store overføringer av likviditet til markedet har ledet til massiv risikotaking og strukket verdsettelse.

En rask og kraftig oppgang i rentene vil derfor kunne true finansiell stabilitet. Til slutt var også Norges Bank ute med sin siste rentebeslutning. Mange analytikere hadde på forhånd spådd en kraftig opprevidering av rentebanen, og således ble bankens beskjed ansett som noe «duete» relativt til forventingene som var bygget opp i forkant. Allikevel, banken antyder nå at første renteheving kommer mot slutten av inneværende år.

President Bidens siste stimulansepakke har også vært med å prege rentemarkedene siste måned. Pakken kan bli så stor som opptil 3 billioner dollar, og skal gå til en blanding av infrastruktur, arbeidsmarked-, og miljøinvesteringer. Pakken er såpass slagkraftig at markedet tror den vil bidra til bedret amerikansk konkurransekraft, vekst og inflasjon. Med bakgrunn i dette steg amerikanske renter videre gjennom måneden. 10 års amerikansk statsrente steg fra 1,4 % til 1,74 %.

Norske renter har siden i fjor sommer fulgt amerikanske renter tett, og vi har opplevd omlag samme kraftige økning i Norge som i USA fram til og med februar måned. Interessant var det derfor å se at den tette korrelasjonen brøt sammen i mars, der norske renters toppunkt fortsatt er fra slutten av februar/starten av mars litt avhengig av hvilken rente man ser på.

Kredittmarkedet
Innen kreditt har det vært langt mindre bevegelser. Euro markedet har sklidd bredere hittil i år fram til midten av mars. Men som følge av sentralbankenes fortsatt «duete» budskap, og ECBs økte obligasjonskjøp, trakk kredittpåslagene igjen innover i siste halvdel av måneden.

I SEK og NOK traff vi foreløpig bunn i begynnelsen av mars måned, og påslagene har gått ut noen få basispunkter siden den gang.

Førstehåndsaktiviteten har vært rekordhøy, og kan nok være noe av grunnen til at kredittpåslag har hatt en små-svak utvikling. Ettersom tilbudet av obligasjoner har økt, og etterspørselen gått ned, har en positiv new issue premium i stor grad returnert til markedet. Vi har derfor i noe økt grad tatt del i ny-emisjoner denne måneden.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

LIKVIDITETSFOND

3 måneders nibor rente kom ned 7 basispunkter gjennom mars, og endte på 0.38%. Påslaget kommer stadig nedover, og nærmer seg et normalnivå i forhold til sentralbankrenten. Det forventes ytterligere noe lavere nibor renter før forventning om økte sentralbankrenter igjen vil prises inn i nibor utover sommeren.

Vi har nå avsluttet første kvartal. Ofte er markedet for obligasjoner med kort løpetid svakt mot slutten av kvartaler. Bakgrunnen er at det er ulønnsomt for en del banker å sitte med denne type obligasjoner over kvartalsskriftet. Vi ser imidlertid at markedet holdt seg rimelig godt denne gangen, og at likviditetsfondene leverte en tilfredsstillende avkastning.

Alfred Berg Likviditet var opp 0,04 %.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,04 %.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,08 %.

NORSKE OBLIGASJONSFOND

Som nevnt over toppet norske renter ut rundt månedsskiftet. Målt månedslutt mot månedslutt steg imidlertid den norske 5 års swaprenten med omlag 8 basispunkter. Bevegelsen i norske renter bidrar negativt til avkastningen i fond med durasjon. Kredittpåslag på indeksnivå gikk minimalt opp, men ikke nok til at løpende rente kompenserte for dette. I sum gav dette en svakt negativ avkastning i porteføljene med durasjon gjennom måneden, mens fond uten rentedurasjon gikk marginalt i pluss. I lys av det sterke rentemomentumet, samt nye stimulasepakker i USA, ligger vi nøytral til svakt undervekt durasjon.

Alfred Berg Obligasjon (Classic) var ned -0,09 %.

Alfred Berg Kort OMF var opp 0,02 %.

Alfred Berg Kort Stat var ned -0,07 %.

NORDISKE OBLIGASJONSFOND

Som nevnt over toppet norske renter ut rundt månedsskiftet. Målt månedslutt mot månedslutt steg imidlertid den norske 5 års swaprenten med omlag 8 basispunkter. Bevegelsen i norske renter bidrar negativt til avkastningen i fond med durasjon. Utviklingen i kredittpåslag var som nevnt blandet i de ulike markedene vi opererer, med best avkastning i EUR, mens det var noe svakere i NOK og SEK. For de fond med lav og medium rentedurasjon gav måneden positiv avkastning. Fondene med lang rentedurasjon ble i for stor grad påvirket av de stigende rentene, og leverte derfor svært begrenset negativ avkastning for måneden.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var opp 0,04 %.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var opp 0,06 %.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var ned -0,02 %.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var opp 0,18 %. I markedet for SEK og NOK obligasjoner har det vært svært lite aktivitet det siste halvåret. Dette endret seg i mars med flere ny-emisjoner. Markedet var sulteforet, og de nye dealene ble satt på veldig stramme nivåer, og bidro til god utvikling i prisene på våre beholdninger. Vi har i liten grad deltatt i nyemisjoner i dette segmentet i mars

Alfred Berg Income var opp 0,30% i mars. Trenden fra forrige måned fortsatte der mer syklisk industri som shipping bidro godt. Også finanssektoren hadde en god måned. Selskapsobligasjoner som bidro bra til avkastningen var navn som Color Group, Heimstaden Bostad, Altera Shuttle Tankers, Citycon, TVO og Odfjell. På den svakere siden så vi lange obligasjoner i USD og EUR, spesielt selskaper med investment grade rating, som for eksempel UPM og Stora Enso. Det var stor aktivitet i nyemisjonsmarkedet, men vi deltok i relativt få ettersom vi synes flere kom på for dyre nivåer. Derimot deltok vi i noen få obligasjoner i høyrentemarkedet, spesielt i selskaper i Teknologisektoren. Vi fortsetter med samme strategi som forrige måned, som betyr en overvekt i høyrente, men samtidig bygger vi opp en god likviditetsbuffer. Deler av markedet byr fortsatt på bra verdi, mens andre deler av markedet gir liten opp side for tilfellet.

Alfred Berg Nordic High Yield (Classic) var opp 1,84 %. Emisjonsaktiviteten i det nordiske høyrentemarkedet var meget høy også i mars, og rundt NOK 20 milliarder ble utstedt, fordelt på 20 obligasjonslån. Så langt i 2021 er volumet oppe i over NOK 40 milliarder, sammenlignet med NOK 90 milliarder for hele 2020. Blant de nye lånene fant man bl.a. eiendomsselskapet Magnolia Bostad, softwareselskapet Duo Bidco, samt kraftselskapet Småkraft AS. De største positive bidragsyterne i porteføljen var Hoegh LNG Holdings, Jotul Holdings og Aurelius Equity Opportunites. Kun fire obligasjoner bidro marginalt negativt til porteføljeavkastningen. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten Coronaviruset har på den globale økonomien. Økte renter og inflasjon kan utgjøre en trussel på lengre sikt. Men vi er mer komfortabel med dagens nivået og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi mener dagens marked skaper muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være aktivt videre utover i 2021.

AKSJEMARKEDET I MARS

NORSKE AKSJER

Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs satte nye rekordnoteringer i mars, og endte opp 5,1 prosent for måneden. Hittil i år er Hovedindeksen opp 8,7 prosent. Økt optimisme internasjonalt, smitter over på Norge. Det er de store stimulansepakkene som skaper økt optimisme internasjonalt. Pakkene er nødvendige for å få i gang økonomiene igjen etter nedstengningene.

Finanssektoren ble den største positive bidragsyteren for børsen i mars. Generelt viste bankaksjene og Storebrand en meget sterk utvikling i takt med forventninger om at en sterkere økonomi skal gi høyere renter. Den må dog sies at oppgangen vi har sett i enkelte lange renter er svært beskjeden. Et mulig bud på Bank Norwegian førte til sterk kursoppgang, selv om aksjonærene (oss inkludert) ikke syntes det indikerte budet var spesielt attraktivt.

Materialsektoren fortsatte som den nest største bidragsyteren til børsoppgangen. Norsk Hydro bidro sterkt nok en måned, selv om aluminiumsprisen flatet ut. Elkem-aksjen hadde også nok en god måned ettersom silikonprisene i Kina er høye.

IT-sektoren var den eneste sektoren med negativ utvikling i mars. Det er en sammensatt mengde drivere for de ulike selskapene i sektoren, men sektoren følger gjerne Nasdaq-indeksen i USA. IT-selskapene har blitt hengende etter i perioden hvor mer sykliske aksjer har vært mest populære. Nordic Semiconductor veier tyngst i sektoren og falt 6 prosent.

UTVIKLINGEN I VÅRE NORSKE AKSJEFOND

Alfred Berg Gambak var opp 5,0 % i mars, mens Fondsindeksen steg med 5,2 %. Fondets aktive andel er 52,0 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner DNB (4,9 %), Nordic Semiconductor (4,7 %) og Elkem (4,3 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i mars var Elkem som steg 22,1 % (+0,74 % på porteføljenivå), Protector Forsikring som steg 18,5% (+0,61 %) og Borregaard som steg 13,7 % (+0,55 %) . De som trakk mest ned var Nordic Semiconductor som falt 6,1 % (-0,36 %), Hexagon Composites som falt 7,5 % (-0,19 %) og Kahoot som falt 10,3 % (-0,18 %).

Vi har redusert posisjonene i Scatec, NEL, Nordic Semiconductor og Hexagon Composites i mars. Vi har økt posisjonene i Aker BP, Subsea 7, Bank Norwegian og Norsk Hydro i samme periode.

Alfred Berg Aktiv var opp 5,2 % i mars, mens Fondsindeksen steg med 5,2 %. Fondets aktive andel er 45,5 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,41 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Protector Forsikring (0,41 %) og overvekt i Borregaard (0,23 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,33 %), overvekt i Nordic Semiconductor (-0,31 %) og overvekt i NTS (-0,18 %).

Vi har redusert vektingen i BW Offshore, Hexagon Composites, Borregaard og NEL i mars. Vi har økt vektingen i Storebrand, Equinor, Elkem og Subsea 7 i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge I var opp 5,4 % i mars, mens Fondsindeksen steg med 5,2 %. Fondets aktive andel er 31,1 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,31 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Protector Forsikring (0,27 %) og overvekt i Borregaard (0,14 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,18 %), overvekt i Nordic Semiconductor (-0,17 %) og overvekt i Hexagon Composites (-0,09 %).

Vi har redusert vektingen i BW Offshore, Hexagon Composites, Mowi og Aker i mars. Vi har økt vektingen i Storebrand, Elkem og Subsea 7 i løpet av den samme perioden.

Våre framtidsutsikter
I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.

NORDISKE AKSJER

Mars ble nok en god måned på de internasjonale børser. Målt i lokal valuta, var de ledende internasjonale indeksene opp 3-6 %. Unntaket var Kina, inkludert Hong Kong, som var i minus for måneden. Det må sees på bakgrunn av sterk oppgang i de foregående månedene. Siden den norske kronen har styrket seg, er avkastningen i norske kroner lavere.

Noe av det mest omtalte i markedene i mars var oppgangen i lange statsrenter, både i Norden og ikke minst internasjonalt. Konvensjonell visdom er at økte renter er negativt for aksjer, men man må kanskje tenke litt på hvorfor rentene øker. En ting er at rentene er historisk lave – det har vært tilfelle lenge – men det kanskje viktigste er at rentene har økt fordi troen på bedret økonomisk vekst har satt seg. Og bedret økonomisk vekst vil slå ut positivt på selskapenes bunnlinje, noe som forsvarer økt verdsettelse. Når aksjemarkedene stiger tross økte lange renter, er det tydelig at investorer mener den positive effekten av økt økonomisk vekst mer enn oppveier høyere finanskostnader og avkastningskrav ved økte renter.

Ingen månedsrapport uten et par ord om vaksinesituasjonen. Det er lite å tilføye utenom det som rapporteres i media, men det synes klart at vaksinene funker og utrulling går sin gang, dog i varierende tempo.

Sterkeste sektorer i Norden gjennom mars var finans. Det er bl.a. et par av de store, svenske bankene som har steget. Konsumvaresektoren var også sterk, sammen med forbruks sektoren. Så det var et lite skifte fra det som var rytmen i 2020, hvor finans og forbruks sektoren var blant de relative taperne. Energi, helse og eiendom var nederst på avkastningslisten. For energi skyldes det nesten utelukkende ett selskap, Neste i Finland, som er mere raffinering enn energiproduksjon. Helse er mye Novo Nordisk i Danmark, som hadde en svak måned og eiendom er muligens den sektoren som er mest påvirket av økte renter. Usikkerhet rundt fremtidig etterspørsel etter kontorlokaler som følge av endret arbeidsmønster hjelper heller ikke.

UTVIKLINGEN I VÅRE NORDISKE AKSJEFOND

Alfred Berg Nordic Gambak var opp 2,4 % i mars. Til sammenlikning var den nordiske fellesindeksen i norske kroner + 2,1 %. Viktigste positive bidrag til avkastningen var sektorene konsumvarer og energi. De negative sektorbidragene var industri, informasjonsteknologi og finans. Aktiv andel er 82,0 %. Rullerende tolv måneders avkastning er 44,7 %, mot 34,2 % for indeksen.

Fondet har en overvekt i konsumvarer og materialer, og undervekt i helse og forbruksvarer. De store trendene er at fondet fortsatt er posisjonert for syklisk oppgang og økt forbruk på nettbaserte tjenester. Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Evolution Gaming Group (6,5 %), Husqvarna (5,0 %) og Metsa Board (4,1 %).

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Evolution Gaming, som steg 16,8% (0,8% på porteføljenivå), Husqvarna, som steg 16,3% (0,7%) og Kindred Group, som steg 9,5% gjennom måneden (0,3). I negativ retning trakk Boliden, som falt 7,5% (-0,3% på porteføljebasis), Academedia, som falt 7,4% (-0,2) og Lindab International, som falt 8,5% (- 0,1%).

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Skandinaviska Enskilde Banken, Valmet og Mekonomen. Vi har redusert eksponeringen mot Stora Enso, Kemira og Nordic Enternainement Group.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var opp2,2 % i løpet av måneden mens fondets referanseindeks, Carnegie Nordic Small Cap, økte med 6,2 %. På sektornivå, var helse den største overvekten (+ 4,2 %) etterfulgt av kommunikasjon (+ 3,7 %). Eiendomssektoren utgjorde den største undervekten (-6,6 %) etterfulgt av finanssektoren (-3,9 %). På selskapsnivå var posisjonene i Azelio (3,1%), Sedana Medical (2,3%) og Gapwaves (2,1%) de største overvektene. Aksjene som bidro mest til fondets relative utvikling i løpet av måneden var Elkem ASA, Sydbank A / S og Borregaard ASA. På andres siden så vi Isofol Medical AB, Cantargia AB og Bonesupport Holding AB.

Fondet gjorde ingen større endringer i løpet av måneden. Vi fortsetter å gjøre en positiv vurdering av en rekke selskaper i helsesektoren som vi anser for å være undervurdert. I tillegg ser vi fortsatt noen risikoer i industrisektoren, gitt den store usikkerheten som hersker om utviklingen i verdensøkonomien. Undervekten i denne sektoren har imidlertid blitt redusert den siste måneden.

GLOBALE AKSJER

Mars ble en god måned i de globale aksjemarkedene. Verdensindeksen steg 3,3 % i dollar og 2,3 % i norske kroner. Sterke nøkkeltall fra USA samt godkjenning av president Bidens gigantiske økonomiske støttepakke skapte god stemning i markedene. Men sterke nøkkeltall gjør at markedet fortsetter å oppjustere sine renteforventninger. Den amerikanske «tiåringen» (amerikansk statsgjeld med 10 års løpetid) ligger ved utgangen av mars på rundt 1,7 %, mot 0,9 % ved inngangen til året. Høyere renter er generelt negativt for aksjemarkedet og har dempet noe av optimismen. Så langt i år er verdensindeksen opp i underkant av 5 % i amerikanske dollar og 4,5 % i norske kroner.

På regionsnivå har USA vært sterkest i årets tre første måneder, +4,6 %. Europa og Asia henger litt etter, opp henholdsvis 3,4 % og 1,8 %. På sektornivå er energi den store vinneren i år med en oppgang på rundt 20 %. Også finanssektoren har vært sterkt, opp rundt 12 %. Begge sektorene fikk mye juling gjennom den første delen av covid-19 pandemien, men har kommet sterkt tilbake etter at de oppmuntrende vaksinenyhetene ble annonsert i begynnelsen av november. Defensive sektorer som konsum (-1,7 %), forsyning (-0,8 %) og helse (-0,5 %) har startet året svakest.

UTVIKLINGEN I VÅRT GLOBALE AKSJEFOND

Alfred Berg Global var opp 2,3 %. Porteføljen er mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. Vi vil derfor henge noe etter i et marked hvor investorene jakter de mer sykliske aksjene. Hittil i år er Alfred Berg Global opp 1,5 %, mot 4,5 % for verdensindeksen.

Den største endringen på sektornivå hittil i år er i finanssektoren hvor vi har økt eksponeringen mot banker. Vi har også økt eksponeringen mot bilfabrikanter og leverandører til bilindustrien, samt oljeselskaper. De største negative endringene hittil i år er innen helsetjenester og – utstyr, programvare og IT tjenester og syklisk retail. Ved utgangen av mars har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i sektorene finans, forbruk og industri. De største undervektene er i helse og konsum.

I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked med moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.

– Del artikkelen på sosiale medier