Dobbel avkastning med grønt comeback

Markedskollaps i fjerde kvartal 2018 ga negativ avkastning det året. Etter 2019 kan fondsinvestorer på Oslo Børs glede seg over en avkastning på nesten det dobbelte av gjennomsnittet de ti siste årene. Fondsindeksen (OSEFX) ga 19,2% avkastning mot en gjennomsnittsavkastning på 9,8% siste ti år.

Børsens comeback i 2019 startet umiddelbart. Aksjemarkedet hentet inn brorparten av korreksjonen på rundt 15% fra siste kvartal 2018 i løpet av første kvartal. Deretter fulgte en relativt flat utvikling gjennom andre kvartal. Frykt for full handelskrig mellom USA og Kina ga en mindre korreksjon på rundt 10% i løpet av sommerferieukene. Deretter skjøt børsen fart igjen fra andre halvdel av august. Etter å ha lagt på en beskjeden avkastning for året på ca. 4% i slutten av august steg aksjemarkedet, med mindre korreksjoner underveis, til en solid oppgang på 19,2% (OSEFX) ved årsslutt.

I likhet med tidligere år fulgte Oslo Børs i stor grad samme mønster som oljeprisen gjennom året, men med lavere svingninger. Prisen på Brentolje steg raskt og stoppet ikke før den hadde økt over 40% i slutten av april. Deretter fulgte et kraftig fall for oljen frem til august. I likhet med Oslo Børs steg oljen gjennom høsten, men med langt høyere volatilitet. Ved årsskiftet kunne oljeprisen notere en økning gjennom året på rundt 30%.

*Kilde: Bloomberg/Alfred Berg. Tall for perioden 28.12.2018 – 31.12.2019. Avkastningstall etter fradrag for forvaltningshonorarer.

Sterkt sentiment ga solid meravkastning

I første halvår 2019 var det en tydelig sammenheng mellom aksjekursen og inntjeningen til selskapene på Oslo Børs. Såkalte verdiaksjer hadde da god utvikling. Frykten for handelskrig i løpet av sommeren ga korreksjon og sektorrotasjon i markedet. Dette førte til at vi siste del av året så at allerede dyre aksjer ble dyrere og billige aksjer ble billigere. Verdiaksjer hadde da en vanskelig periode mens aksjer med sterkt sentiment fortsatte å stige.

Det sterke markedssentimentet, spesielt siste del av fjoråret, resulterte i nok et godt år for Alfred Bergs aktive sentimentbaserte norske aksjeforvaltning. Alfred Berg Gambak lå foran markedet gjennom hele 2019 og avsluttet året sterkt med en avkastning på 24,0% etter fradrag for forvaltningshonorar. Dette gir en solid meravkastning på 4,8% foran Fondsindeksen og hele 7,5% foran Hovedindeksen i 2019.

Fondene Alfred Berg Norge og Alfred Berg Aktiv ga en avkastning på nivå med Hovedindeksen, men noe lavere enn Fondsindeksen. I disse to fondene ser vi etter selskaper som har god inntjening og er «fair» priset. I perioder der selskaper med god inntjening gir lavere avkastning enn selskaper med svakere inntjening, kan disse fondene gi lavere avkastning enn markedet. Derfor lå begge fondene noe foran indeksen i første halvår og noe etter i siste halvår.

Små selskaper sterkere enn store

For å sikre god nok diversifisering kan forvaltere av aktive norske aksjefond maksimalt plassere 10% av fondets kapital i en enkeltaksje*. Derfor bruker forvalterne Fondsindeksen (OSEFX), hvor aksjene i indeksen også maksimalt kan utgjøre 10%, som referanseindeks. Fondsindeksen (OSEFX) ga i 2019 nesten 3% høyere avkastning enn Hovedindeksen (OSEBX) som endte året med en oppgang på 16,5%.

Dette tyder på at små og mellomstore selskaper hadde mer positiv utvikling enn tungvekterne som utgjør en stor andel av Hovedindeksen. Dette gjenspeiles ved at både small cap (OSESX) og mid cap (OSEMX) indeksene på Oslo Børs, for første gang på lenge, hadde mer positiv utvikling enn Hovedindeksen i fjor.

*UCITS begrensninger

*Kilde: Bloomberg/Alfred Berg. Tall for perioden 28.12.2009 – 31.12.2019. Avkastningstall etter fradrag for forvaltningshonorarer.

Norden enda sterkere

Selv om Oslo Børs ga solid avkastning i fjor kunne aksjeinvestorer som plasserte penger utenfor landegrensene glede seg over enda høyere avkastning. Globale aksjer steg rundt 30% i 2019, målt i norske kroner, drøye 10% mer enn det norske markedet. Det nordiske aksjemarkedet leverte også høyere avkastning enn det norske. Den nordiske indeksen (VINX) steg rundt 23% i 2019.

Det nordiske aksjemarkedet er langt større og mer diversifisert enn det norske. Sektorer som er nesten ikke-eksisterende på Oslo Børs, som IT- og helsesektoren er relativt store i Norden. Mens energisektoren, som er stor på Oslo Børs, er under 10% av den nordiske indeksen. En relativt svak energisektor, men sterk IT- og helsesektor forklarer derfor mye av meravkastningen i det nordiske vs. det norske aksjemarkedet i fjor.

I november 2018 startet vi det nordiske aksjefondet Alfred Berg Nordic Gambak. Fondet leverte en hyggelig absolutt avkastning på 21% etter fradrag for forvaltningshonorar i 2019, noe lavere enn fondets referanseindeks som ga drøye 23% i fjor. Fondet er under oppbygging og forvaltningskapitalen i fondet så nær en dobling i løpet av 2019.

– Del artikkelen på sosiale medier