Alfred Berg Optimal

All analysekapasitet i Alfred Berg samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisering og økt eksponering***. Diversifisering er den siste frie lunsjen.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Alfred Berg Optimal

  • Utfordring med diversifisering i ulike aktivaklasser (tradisjonell formuesforvaltning) er at både risiko og forventet avkastning reduseres i forhold til en ren aksjeeksponering selv om den diversifiserte porteføljen betaler bedre for risikoen man tar (bedre risikojustert avkastning).
  • Gjennom investering i Alfred Berg Optimal forventes man å få fordelen av diversifisieringseffekten fra investering i ulike aktivaklasser (renter og aksjer) uten reduksjon i forventet avkastning ved å benytte økt eksponering.***
  • Alfred Berg Optimal øker eksponering til den veldiversifiserte porteføljen utover investert egenkapital ved bruk av derivater**. Gjennom dette forventes porteføljen å få samme risiko som et aksjefond, men potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisering.

Meld din interesse

Ønsker du å tegne i Alfred Berg Optimal. Meld din interesse i skjemaet under.

Investeringsrådgiving versjon 2

Hvorfor velge Alfred Berg Optimal?

Diversifisering er den siste frie lunsjen.

Mulighet for bredere diversifisering

Gjennom Alfred Berg Optimal har vi til hensikt å tilby kundene en bredere diversifisering enn et aksjefond gjennom bruk av ulike aktivaklasser (aksjer og renter). Utnytter diversifiseringsegenskaper gjennom plassering i ulike aktiva klasser («ikke alle eggene i en kurv») for å oppnå hva Alfred Berg ser som den optimale porteføljen*.

Potensielt høyere forventet avkastning

Bruker derivater** for å øke eksponeringen*** i den optimale porteføljen for å få samme risiko som et rent aksjefond, men potensielt høyere forventet avkastning.

All analysekapasitet samlet i et fond.

All analysekapsitet i Alfred Berg samlet i et fond. Investeringskomiteen knyttet til Alfred Berg Optimal består av ansvarlig for de ulike investeringsområdene for å sikre at all analysekapasitet i Alfred Berg samles.

Alfred Berg Optimal utvikling

Oppdatert per 31.05.2023, for ytterligere informasjon trykk her
Kilde: Alfred Berg – Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Alfred Berg Optimal diversifisering

*Kun for illustrasjon, innholdet i porteføljen vil variere over tid. (portefølje per 28.02.2023)

Godt å vite

Skattemessig behandling av fondet (kun for investorer i Norge)

Fondet vil alltid ha en aksjeandel under 20 % som beregnet i samsvar med skatteloven § 10-20. Det betyr at aksjeandelen både i ervervsåret og realisasjonsåret er 0 % for skatteformål. Gevinst/tap behandles da fullt ut som renteinntekt. Det betyr at både selskapsinvestorer og private investorer i Norge blir beskattet 22%  for gevinst, mens tap er tilsvarende fradragsberettiget. Les mer om skatt her

Informasjonen om skatt innebærer ingen skatterådgivning og gjengir kun de generelle og grunnleggende skatteregler for fondet og de andelseiere som er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler.

Økt eksponering – for hver hundrelapp som investor investerer, eksponerer fondet investor for maksimalt 200 kroner i det Alfred Berg ser som den optimale porteføljen.

Minstetegningen er på kr 100
Ingen tegnings- eller innløsningskostnader
Kurser stilles på daglig basis

Fondet vil være innenfor risikoklasse 6, standardavvik mellom 15 % og 25 %. De fleste aksjefond ligger i denne risikoklassen. Investering i derivater kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer. Derivater er verdipapirer som har en verdiutvikling som avhenger av verdien på et annet verdipapir, en indeks eller en råvare. Opsjoner, warrants, forwards og futures er eksempler på ulike former for derivater. Renter har kursrisiko (variasjon i verdi) som følge av renteendring.

Informasjonen her utgjør kun markedsføring og ikke råd. For fullstendig beskrivelse av vilkårene trykk her. Simulert avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som investeres i fondet kan både øke og synke i verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake hele den investerte kapitalen.


*Setter sammen den optimal porteføljen basert på Markowitz sitt rammeverk, hvor man setter sammen en portefølje basert på forventet avkastning, risiko og samvariasjon for å finne den optimale porteføljen.
**Derivater er verdipapirer som har en verdiutvikling som avhenger av verdien på et annet verdipapir, en indeks eller en råvare. Opsjoner, warrants, forwards og futures er eksempler på ulike former for derivater. Investering i slike instrumenter kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer.
***Giring, eller gearing, er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved giringen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.

Team aktiv formuesforvaltning:

Rådgivere aktiv formuesforvaltning

Martin Gisvold

Martin Gisvold

Director – Investment solutions & advisory

+47 461 32 596

martin.gisvold@alfredberg.com

Nils Wierli Nilsen

Director – Investment solutions & advisory

+47 48 10 16 03

nils.nilsen@alfredberg.com

Alexander Hofsmoen

Alexander Hofsmoen

Director – Investment solutions & advisory

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Bilde av Christian Grosch

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

+47 916 32 351

christian.grosch@alfredberg.com

Partnere aktiv formuesforvaltning

Bilde av Thomas

Thomas Høy

Head of Analytics

thoy@howdengroup.no

Investeringskomite aktiv formuesforvaltning

Bilde av Morten Steinsland

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Mats i Alfred Berg

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Bilde av leif eriksrød

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Helge i Alfred Berg

Helge Arnesen

CEO

Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT


Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT

Bilde av Christian Grosch

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.


Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.

Hender på et tastatur, samt grafikk av grafer

Innsikt: Alfred Berg Optimal

Alfred Berg Optimal har hatt en avkastning på 14,6% siden oppstart 24. oktober 2022 (per 30. april 2023).

Mann holder tale foran en forsamling

Seminar: Norske aksjer & markedsutsikter

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 14.06.2023 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)

Markedssyn: Økt risikopremie for aksjer

Stor usikkerhet rundt vekstutsiktene fremover. Indikatorer viser god opprettholdt vekst på kort sikt, men strammere kredittgivning fra banker og bankuro kan raskt forverre utsiktene. Inflasjonen overrasker på oppsiden, det vil ta lenger tid å få inflasjonen ned på et akseptabelt nivå.

Jordklode over ark med tall og grafer

Aktiv formuesforvaltning

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende utarbeidelse av investeringsplan for aktiv forvaltning av din formue. Aktiv formuesforvaltning passer for privatpersoner, investeringsselskap og organisasjoner.