Alfred Berg Optimal

All analysekapasitet i Alfred Berg samlet i et fond. Alfred Berg Optimal er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bedre diversifisering og økt eksponering***. Diversifisering er den siste frie lunsjen.
kantar 2021 external asset management 2021 award
kantar fund distributors and selectors award 2021
norske aksjser 2017 morningstar award
norske aksjer 2016 morningstar award

Alfred Berg Optimal

  • Utfordring med diversifisering i ulike aktivaklasser (tradisjonell formuesforvaltning) er at både risiko og forventet avkastning reduseres i forhold til en ren aksjeeksponering selv om den diversifiserte porteføljen betaler bedre for risikoen man tar (bedre risikojustert avkastning).
  • Gjennom investering i Alfred Berg Optimal forventes man å få fordelen av diversifisieringseffekten fra investering i ulike aktivaklasser (renter og aksjer) uten reduksjon i forventet avkastning ved å benytte økt eksponering.***
  • Alfred Berg Optimal øker eksponering til den veldiversifiserte porteføljen utover investert egenkapital ved bruk av derivater**. Gjennom dette forventes porteføljen å få samme risiko som et aksjefond, men potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bedre diversifisering.

Meld din interesse (markedssondering)

Alfred Berg Optimal planlegges lansert 1. oktober 2022. Meld din interesse i skjemaet under.

Investeringsrådgiving versjon 2

Hvorfor velge Alfred Berg Optimal?

Diversifisering er den siste frie lunsjen.

Mulighet for bedre diversifisering

Gjennom Alfred Berg Optimal har vi til hensikt å tilby kundene en bedre diversifisering enn et aksjefond gjennom bruk av ulike aktivaklasser (aksjer og renter). Utnytter diversifiseringsegenskaper gjennom plassering i ulike aktiva klasser («ikke alle eggene i en kurv») for å oppnå hva Alfred Berg ser som den optimale porteføljen*.

Potensielt høyere forventet avkastning

Bruker derivater** for å øke eksponeringen*** i den optimale porteføljen for å få samme risiko som et rent aksjefond, men potensielt høyere forventet avkastning.

All analysekapasitet samlet i et fond.

All analysekapsitet i Alfred Berg samlet i et fond. Investeringskomiteen knyttet til aktiv formuesforvaltning består av ansvarlig for de ulike investeringsområdene for å sikre at all analysekapasitet i Alfred Berg samles.

*Setter sammen den optimal porteføljen basert på Markowitz sitt rammeverk, hvor man setter sammen en portefølje basert på forventet avkastning, risiko og samvariasjon for å finne den optimale porteføljen.
**Derivater er verdipapirer som har en verdiutvikling som avhenger av verdien på et annet verdipapir, en indeks eller en råvare. Opsjoner, warrants, forwards og futures er eksempler på ulike former for derivater. Investering i slike instrumenter kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer.
***Giring, eller gearing, er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved giringen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.

Alfred Berg Optimal (simulering)

Kilde: Bloomberg. Simuleringen benytter OSEBX som proxy for aksjer, Alfred Berg Obligasjon for renter og NIBOR for risikofri rente. Aksjevekter tillates driftet +/- 10 prosentpoeng. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet.

Verdien av Alfred Berg Optimal

Godt å vite

Økt eksponering – for hver hundrelapp som investor investerer, eksponerer fondet investor for normalt 160 kroner i den optimale porteføljen.

Minstetegningen er på kr 100
Ingen tegnings- eller innløsningskostnader
Kurser stilles på daglig basis
Årlig forvaltningshonorar på innskutt beløp er 1,2% første året, økes til 1,5 % andre året.
Regulert fond – fondet er satt opp innenfor rammeverket til et vanlig verdipapirfond (UCITS fond).

Fondet vil være innenfor risikoklasse 6, standardavvik mellom 15 % og 25 %. De fleste aksjefond ligger i denne risikoklassen. Investering i derivater kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer. Derivater er verdipapirer som har en verdiutvikling som avhenger av verdien på et annet verdipapir, en indeks eller en råvare. Opsjoner, warrants, forwards og futures er eksempler på ulike former for derivater. Renter har kursrisiko (variasjon i verdi) som følge av renteendring.

Informasjonen her utgjør kun markedsføring og ikke råd. For fullstendig beskrivelse av vilkårene, se faktaark, informasjonsbrosjyre og fondsbestemmelser (oppdaterte dokumenter ved lansering). Simulert avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som investeres i fondet kan både øke og synke i verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake hele den investerte kapitalen.

Team aktiv formuesforvaltning:

Rådgivere aktiv formuesforvaltning

Alexander Hofsmoen

Director – Investment solutions & advisory

+47 913 34 473

alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Martin Gisvold

Martin Gisvold

Director – Investment solutions & advisory

+47 461 32 596

martin.gisvold@alfredberg.com

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

+47 916 32 351

christian.grosch@alfredberg.com

Investeringskomite aktiv formuesforvaltning

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Steinsland har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Helge Arnesen

CEO

Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT


Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.


Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.

Meld din interesse (markedssondering)

Alfred Berg Optimal planlegges lansert 1. oktober 2022. Meld din interesse

Seminar: Alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning – nylansering av fond.

Sted: Hotel Continental, Oslo – Dato: 12.10.2022 – Tid: 12:00 (lett servering fra 11.30)

Markedssyn: Tåler økonomien kombinasjonen av kraftig økende energipriser og økte renter?

Tåler økonomien kombinasjonen av kraftig økende energipriser og økte renter? Jo mer brutale sentralbanken er, jo større sjanse for et kraftig økonomisk tilbakeslag. Sentralbankenes primær bekymring er inflasjon. Dette innebærer raskere og kraftigere renteøkning. Utfallsrommet rundt hvor vi ender er stort og avhengig av hvor inflasjonen biter seg fast.