SRD2 – rapportering av stemmegivning for aksjer i porteføljer og mandater

l Afred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum.

Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarked. Alfred Berg vil gjennom aktivt eierskap søke å påvirke selskapene vi investerer i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til eierstyring, eller et ønske om å forbedre selskapets policy og retningslinjer. Vår stemmegiving vil være  i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no.

Alfred Berg Kapitalforvaltning har løpende dialog med selskapers ledelse og andre viktige organer I selskapene I forkant og etterkant av generalforsamlinger. Stemmegivning blir gjennomført ved fullmakt eller direkte på generalforsamlinger. God eierstyring er viktig, det gir grunnlag for økt verdiskapning for andelseierne i våre fond.

Alfred Berg er representert i flere valgkomiteer. Gjennom dette arbeid ønsker vi blant annet å bidra til god styresammensetning og avlønningssystem for ledelse og styret.

Vi avga stemmer på 75 generalforsamlinger for våre norske aksjefond i 2019. På 40% av generalforsamlingene stemte vi mot ett eller flere forslag.
Se parametere og stemmene her 

I 2020 stemte vi på 98 generalforsamlinger på våre nordiske aksjefond. Vi stemte mot ett eller flere forslag på 39%.
Se parametere og stemmene her 

I 2021 stemte vi på 199 generalforsamlinger for våre nordiske aksjefond.  Vi stemte mot ett eller flere forslag på 34%.
Se parametere og stemmene her 

I 2022 stemte vi på 196 generalforsamlinger på våre nordiske aksjeporteføljer. Vi stemte mot ett eller flere forslag på 14%.
Se parametere og stemmene her