Alfred Berg Optimal

Fondet er et alternativ til et aksjefond med potensielt høyere forventet avkastning på grunn av mulighet for bredere diversifisering og eksponering opp til 200 % av investert beløp*. Skattemessig behandles fondet som et rentefond

Hvorfor velge Alfred Berg Optimal?

Høyere forventet avkastningØkt eksponering utover innskutt kapital

Alfred Berg Optimal har en strategisk aksjeeksponering på 60 % og renteeksponering på 40 %. Fondet benytter økt eksponering utover innskutt egenkapital for å løfte porteføljen opp til aksjerisiko, og som et resultat vil dette gi en forventet avkastning som aksjer. Fondet øker eksponeringen i porteføljen ved bruk av derivater.

Ved bruk av derivater** vil man på en kostnadseffektiv måte øke eksponeringen i porteføljen og samtidig opprettholde diversifiseringen.

Hvis du eksempelvis investerer 100 kr i Alfred Berg Optimal fordeles beløpet som følger:

  • 64 kr i nordiske rentefond
  • 10 kr i nordiske aksjefond
  • 26 kr gir en eksponering på 86 kr i aksjemarkedet ved bruk av futures*, eksempelvis S&P 500, Eurostoxx 50 og OBX.

Din eksponering ved 100 kr blir da ca. 96 kr i aksjer og 64 kr i renter. Fordelingen på 60 % i aksjer og 40 % i renter vil dermed opprettholdes.

Skattemessig behandles fondet som et rentefond

Mulighet for bredere diversifisering

Fondet utnytter diversifiseringsegenskaper gjennom plassering i ulike aktiva klasser («ikke alle eggene i en kurv») for å oppnå hva Alfred Berg ser som den optimale porteføljen*.

Potensielt høyere forventet avkastning

Bruker derivater for å øke eksponeringen** i det Alfred Berg mener er den optimale porteføljen for å få samme risiko som et rent aksjefond, men potensielt høyere forventet avkastning.

All analysekapasitet samlet i et fond.

All analysekapsitet i Alfred Berg samlet i et fond. Investeringskomiteen knyttet til Alfred Berg Optimal består av ansvarlig for de ulike investeringsområdene

#pengepodden – Alfred Berg Optimal: Et gearet kombinasjonsfond

Alfred Berg Optimal utvikling

Oppdatert per 29.02.2024, for ytterligere informasjon trykk her
Kilde: Alfred Berg/Bloomberg – Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

Meld din interesse

Ønsker du mer informasjon om Alfred Berg Optimal. Meld din interesse i skjemaet under så tar vi kontakt.

Investeringsrådgiving versjon 2

Portefølje – diversifisering er den siste frie lunsjen

Fondet har en strategisk aksjeeksponering på 60 % og renteeksponering på 40 %, men benytter økt eksponering utover innskutt egenkapital for å løfte porteføljen opp til aksjerisiko og som et resultat vil ha en forvantet avkastning som aksjer.

Som figuren under viser investerer du 100 kr i Alfred Berg Optimal fordeles beløpet som følger:

  • 64 kr i nordiske rentefond
  • 10 kr i nordiske aksjefond
  • 26 kr gir en eksponering på 86 kr i aksjemarkedet ved bruk av futures*, eksempelvis S&P 500, Eurostoxx 50 og OBX.

Din eksponering pr 100 kr blir da ca. 96 kr i aksjer og 64 kr i renter. Fordelingen på 60 % i aksjer og 40 % i renter opprettholdes. 

*Kun for illustrasjon, innholdet i porteføljen vil variere over tid. (portefølje per 20.12.2022)

Godt å vite

Skattemessig behandles fondet som et rentefond (kun for investorer i Norge)

Fondet vil alltid ha en aksjeandel under 20 % som beregnet i samsvar med skatteloven § 10-20. Det betyr at aksjeandelen både i ervervsåret og realisasjonsåret er 0 % for skatteformål. Gevinst/tap behandles da fullt ut som renteinntekt. Det betyr at både selskapsinvestorer og private investorer i Norge blir beskattet 22%  for gevinst, mens tap er tilsvarende fradragsberettiget. Les mer om skatt her

Informasjonen om skatt innebærer ingen skatterådgivning og gjengir kun de generelle og grunnleggende skatteregler for fondet og de andelseiere som er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler.

Økt eksponering – for hver hundrelapp som investor investerer, eksponerer fondet investor for maksimalt 200 kroner i det Alfred Berg ser som den optimale porteføljen.

Minstetegningen er på kr 100
Ingen tegnings- eller innløsningskostnader
Kurser stilles på daglig basis

Fondet vil være innenfor risikoklasse 6, standardavvik mellom 15 % og 25 %. De fleste aksjefond ligger i denne risikoklassen. Investering i derivater kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer. Derivater er verdipapirer som har en verdiutvikling som avhenger av verdien på et annet verdipapir, en indeks eller en råvare. Opsjoner, warrants, forwards og futures er eksempler på ulike former for derivater. Renter har kursrisiko (variasjon i verdi) som følge av renteendring.

Informasjonen her utgjør kun markedsføring og ikke råd. For fullstendig beskrivelse av vilkårene trykk her. Simulert avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som investeres i fondet kan både øke og synke i verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake hele den investerte kapitalen.


*Eksponering, giring eller gearing, er en betegnelse på økt eksponering i et eller flere investeringsobjekter utover det du har i egenkapital, for eksempel gjennom lånefinansiering. Gitt at forventet avkastning på investeringen er høyere enn kostnadene ved giringen økes avkastningsmulighetene. Samtidig øker også risikoen vesentlig.

**Derivater/Futures er verdipapirer som har en verdiutvikling som avhenger av verdien på et annet verdipapir, en indeks eller en råvare. Opsjoner, warrants, forwards og futures er eksempler på ulike former for derivater. Investering i slike instrumenter kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer.

***Setter sammen den optimal porteføljen basert på Markowitz sitt rammeverk, hvor man setter sammen en portefølje basert på forventet avkastning, risiko og samvariasjon for å finne den optimale porteføljen.

Investeringskomite aktiv formuesforvaltning

Bilde av Morten Steinsland

Morten Steinsland

Leder for renteteamet

Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.


Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs renteteam. Han har arbeidet i selskapet siden 2010, og forvalter norske- og nordiske renter. Steinsland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring fra rentemarkedet. Han har tidligere jobbet 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Steinsland har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Mats i Alfred Berg

Mats Wandrell

Senior porteføljeforvalter

Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.


Wandrell er senior porteføljeforvalter og har arbeidet i Alfred Berg siden 2015. Wandrell har jobbet i bransjen siden 1995 og har tidligere erfaring som porteføljeforvalter i Ålandsbanken, Swedbank og Nordea. Wandrell har også vært med å grunnlagt EME Partners, et hedgefond med fokus på Øst-Europa. Wandrell har en Bachelor i økonomi fra Stockholms universitet, han er også sertifisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Stockholm School of Economics.

Bilde av leif eriksrød

Leif Eriksrød

Leder aksjeteamet

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.


Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder Alfred Bergs aksjeteam. Eriksrød har arbeidet i selskapet siden 2010 og forvalter norske- og nordiske aksjer. I perioden fra 1995 til og med 2007 var han investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene, med ansvaret for de norske og nordiske aksjefondene. Deretter arbeidet han som investeringsdirektør i Ventor AS og som selvstendig investor. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Helge i Alfred Berg

Helge Arnesen

CEO

Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT


Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AS i Norge og Investeringsdirektør med overordnet ansvar for Alfred Bergs investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring, og flere år som rentetrader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH /MIT

Bilde av Christian Grosch

Christian H Grosch

Head of Investment solutions & advisory, Portfolio manager TAA

Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.


Grosch er Head of Investment solutions & Advisory, Portfolio manager TAA. Grosch er medlem av Alfred Bergs investeringskomité med ansvar for taktisk aktivaallokering. Grosch har 15 års erfaring med rådgivning og forvaltning av balanserte mandater. Grosch bygget Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011. Grosch har til sammen 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Grosch har tidligere erfaring fra Storebrand og Industrifinans. Grosch er Siviløkonom, i tillegg til å være CFA charterholder.