Foretakets retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

Filosofi og prosess for bærekraft og ansvarlighet for kapitalforvaltningen i Alfred Berg for aktivt forvaltede fond.

I Alfred Berg har vi som målsetning å skape best mulig risikojustert avkastning for våre kunder. For å forstå risikoen knyttet til selskapene vi investerer i er bærekraft og ansvarlighet et vesentlig element. Vi investerer i selskaper som har ambisjoner innen bærekraft og ansvarlighet, og som bidrar til vår målsetning om best mulig risikojustert avkastning.

Fokus på bærekraft og ansvarlighet er tuftet på fire bærebjelker:

  • Eksklusjonsregime.
  • ESG analyse.
  • Integrering av risiko knyttet til bærekraft og ansvarlighet.
  • Tydelig prosess for dialog og aktivt eierskap
Eksklusjonsregime

Vi ekskluderer selskaper som er i brudd med internasjonale normer som for eksempel UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) og menneskerettigheter. Vi ekskluderer også selskaper med mer enn 5% av omsetningen fra alkohol, tobakk, pornografi og kontroversielle våpen.  

ESG analyse

I Alfred Berg er ESG analysen basert på BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) sin egenutviklede ESG analyse. Vi benytter BNPP AM sin metodikk, ressurser og resultater. For selskaper, organisasjoner eller enheter som ikke er dekket av BNPP AMs analyse benytter øvrige eksterne aktører. Vi har et mål om at i hovedsak 90% av selskapene i våre porteføljer skal være dekket.

Analysen resulterer i en total poengsum for ESG risiko for hvert enkelt selskap, samt en egen poengsum for miljørisiko (E), sosial risiko (S) og eierstyringsrisiko (G). Hvert enkelt selskaps totale poengsum, rangeres i forhold til andre selskaper innen samme industri.

Poengsummen for alle selskapene i porteføljen legges sammen og resulterer i en total ESG risiko profil på hver fond.

Integrering av risiko knyttet til bærekraft og ansvarlighet

Integreringen av ESG risiko sikrer at vi forstår og tar hensyn til større del av risikobildet knyttet til våre investeringer. Det bidrar også til at vi investerer i selskaper, og bygger porteføljer, som bidrar til målsetningen om god risikojustert avkastning.

Alle våre aktivt forvaltede fond har tydelige krav til bærekraft og ansvarlighet. Kravene vil variere fra fond til fond og være gitt av mandatet. Disse kravene kan være i form av kvantitative målsetninger relativ til indeks eller sammenligningsgruppe, det kan være mål om ekskludering av enkelte sektorer, ¨best in class¨ målsetninger eller mål om å nå en gitt andel grønne obligasjoner.

Tydelig prosess for dialog og aktivt eierskap

Aktivt eierskap er en integrert og viktig del av en bærekraftig og ansvarlig forvaltning. Vi er aktive eiere, og bruker selskapsdialog og proxy voting til å påvirke selskaper og organisasjoner. Brukes aktivt eierskap korrekt, kan dette redusere risiko, tydeliggjøre verdier og samtidig påvirke selskapene og verden rundt oss positivt. Det er derfor viktig å være med på å påvirke at selskapene ikke bare offentliggjør finansiell informasjon, men også informasjon relatert til eierstyring og annen ikke-finansiell informasjon.

I Alfred Berg har vi tro på at aktivt eierskap er generelt mer effektivt enn eksklusjon. Samtidig mener vi at eksklusjon kan være en effektiv siste utvei. Gjennom aktivt eierskap kan vi bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen bærekraft, sosiale standarder samt eierstyring for selskaper vi er investert i. Dette inkluderer arbeid i valgkomitéer og stemmegivning ved generalforsamlinger, samt løpende dialog med ledelsen. Dette kan også bidra til at selskaper som i dag har en lav ESG score kan bevege seg i riktig retning.

Vår prosess for aktivt eierskap blir dokumentert i vårt porteføljeverktøy. I tillegg offentliggjør vi vår stemmegivning. Vi bruker ISS til å vurdere om innkallinger til generalforsamlinger er i henhold til bransjeanbefalinger og god eierstyring.

ESG risiko og påvirkning på forventet avkastning

Mangelen på bransjestandarder og bærekraftskriterier på EU-nivå, fører til ulike ESG tilnærminger fra forvaltere. Dette betyr også at det kan være vanskelig å sammenligne ESG strategier, ESG kriterier og ESG scores mellom forvaltere.

Å ta hensyn til ESG i investeringsprosessen kan påvirke de ulike porteføljenes sammensetting. Eksempelvis kan det føre til utelukkelse av verdipapirer fra visse utstedere. Avkastningen og risikoprofilen til fond med ESG kriterier kan avvike fra fond uten slike.