Foretakets retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

Filosofi og prosess for bærekraft og ansvarlighet for kapitalforvaltningen i Alfred Berg for aktivt forvaltede fond.

Kapitalforvaltningen i Alfred Berg har som målsetning å skape best mulig risikojustert avkastning for våre kunder. For å forstå risikoen knyttet til selskapene vi investerer i er tilnærming til bærekraft og ansvarlighet et vesentlig element. Vi invester i selskaper som har ambisjoner innen bærekraft og ansvarlighet,og som bidrar til vår målsetning om best mulig risikojustert avkastning.

Fokus på bærekraft og ansvarlighet er tuftet på fire bærebjelker:

  • Eksklusjonsregime.
  • ESG analyse.
  • Integrering av risiko knyttet til bærekraft og ansvarlighet.
  • Tydelig prosess for dialog og aktivt eierskap

Eksklusjonsregime

Vi ekskluderer selskaper som er i brudd med internasjonale normer som for eksempel UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) og menneskerettigheter. Vi ekskluderer også selskaper med mer enn 5% av omsetningen fra alkohol, tobakk, pornografi og kontroversielle våpen.  

ESG analyse

  • I Alfred Berg er ESG analysen basert på BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) sin egenutviklede ESG analyse. Vi benytter BNPP AM sin metodikk, ressurser og resultat. For selskaper, organisasjoner eller enheter som ikke er dekket av BNPP AMs analyse benytter vi BNP Paribas’ rammeverk og analyseverktøy i en egen analyse. Alfred Berg kan også benytte øvrige eksterne aktører som benytter egne analysemetoder. Vi har et mål om at i hovedsak 90% av selskapene i våre porteføljer skal være dekket. Les mer om ESG analyse her (link lages).
  • Analysen resulterer i en total poengsum for ESG risiko for hvert enkelt selskap, samt en egen poengsum for miljørisiko (E), sosial risiko (S) og eierstyringsrisiko (G). Hvert enkelt selskaps totale poengsum, rangeres i forhold til andre selskaper innen samme industri.
  • Poengsummen for alle selskapene i porteføljen legges sammen og resulterer i en total ESG risiko profil på hver fond.

Integrering av risiko knyttet til bærekraft og ansvarlighet

  • Integreringen av ESG risiko sikrer at vi forstår og tar hensyn til større del av risikobildet knyttet til våre investeringer.
  • Integrering av ESG risiko bidrar til at vi investerer i selskaper, og bygger porteføljer, som bidrar til målsetningen om god risikojustert avkastning.
  • Alle våre aktivt forvaltede fond har tydelige krav til bærekraft og ansvarlighet. Kravene vil variere fra fond til fond og være gitt av mandatet. Disse kravene kan være i form av kvantitative målsetninger relativ til indeks eller sammenligningsgruppe, det kan være mål for karbon intensitet, det kan være mål om ekskludering av enkelte sektorer, det kan være ¨best in class¨ målsetninger eller mål om å nå en gitt andel grønne obligasjoner.

Tydelig prosess for dialog og aktivt eierskap

Aktivt eierskap er en integrert og viktig del av en bærekraftig og ansvarlig forvaltning. Vi er aktive eiere, og bruker selskapsdialog og proxy voting til å påvirke selskaper og organisasjoner vi investerer i til det bedre. Brukes aktivt eierskap korrekt, kan dette redusere risiko, tydeliggjøre verdier og samtidig påvirke selskapene og verden rundt oss positivt. Det er derfor viktig å være med på å påvirke at selskapene ikke bare offentliggjør finansiell informasjon, men også informasjon relatert til corporate governance og annen ikke-finansiell informasjon.

Alfred Berg har tro på at aktivt eierskap er generelt mer effektivt enn eksklusjon, men eksklusjon kan være en effektiv siste utvei. Vi vil kunne bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen bærekraft, sosiale standarder samt corporate governance for selskaper vi er investert i. Dette inkluderer arbeid i valgkomitéer for å sikre kompetente styrer i norske børsnoterte selskap, i tillegg til stemmegivning ved generalforsamlinger og en løpende dialog med ledelsen. Dette kan også bidra til at selskaper som i dag har en lav ESG score kan bevege seg i riktig retning.

Vår prosess for aktivt eierskap blir god dokumentert i våre interne analyse verktøy, i tillegg til at vi offentliggjør vår stemmegivning, som dere finner her (link). Vi bruker ISS til å vurdere om innkallinger til generalforsamlinger er i henhold til bransjeanbefalinger og god eierstyring.

ESG risiko og påvirkning på forventet avkastning

Mangelen på vanlige eller harmoniserte definisjoner og etiketter som integrerer ESG og bærekraftkriterier på EU-nivå, kan føre til ulike tilnærminger fra forvaltere når de setter ESG-mål. Dette betyr også at det kan være vanskelig å sammenligne strategier som integrerer ESG og bærekraftkriterier i den grad valg og vekting som brukes på utvalgte investeringer, kan være basert på beregninger som kan ha samme navn, men som har forskjellige underliggende betydninger. Ved å evaluere en sikkerhet basert på ESG og bærekraftkriteriene, kan forvalterne også bruke data levert av eksterne ESG-data leverandører. Gitt utviklingen innen ESG, kan disse datakildene være ufullstendige, unøyaktige eller utilgjengelige. Å anvende ansvarlige strategier i investeringsprosessen kan føre til utelukkelse av verdipapirer fra visse utstedere. Følgelig kan underfondets ytelse til tider være bedre eller dårligere enn resultatene til relaterte fond som ikke bruker slike standarder.