Alfred Berg Nordic Small Cap ESG – Nytt nordisk aksjefond

”Et fond satt opp for å profitere på nordisk bærekraftig innovasjon og disrupsjon”

Den 9. juni 2020 lanserer vi vårt nye fond Alfred Berg Nordic Small Cap ESG. Fondet investerer i små og mellomstore nordiske bedrifter og har en tydelig bærekraftig profil. Fondet er godt tilpasset norske investorer som vil ta del i verdiskapningen i nordiske små og mellomstore bedrifter. Forvalter velger aktivt ut selskaper (aktivt forvaltet) og har som mål å levere høyere avkastning enn referanseindeksen Carnegie Small CSX Return Nordic.

Fondet investerer i aksjer som er notert i Sverige, Norge, Danmark og Finland og forvalter vil normalt ha 80 – 120 selskaper i porteføljen. I fondets bærekraftsprofil tar vi hensyn til etiske, miljømessige, sosiale, og eierstyringshensyn i valget av selskaper.

Hvorfor skal man investere i nordiske aksjer?

Norden er et attraktivt investeringsområde, både sett fra et lokalt og globalt perspektiv. De nordiske landene har høy verdiskapning, høy vekst og er politisk stabile. Statistikk fra 1994 – 2019 viser at de nordiske landene vokser raskere enn flere av sine europeiske naboer. Høy vekst i selskapene gir over tid høy vekst i GDP, som gir høy forventet avkastning i aksjemarkedet. Statistikk viser at de nordiske børsene har hatt bedre avkastning enn verdensindeksen i tiårsperioden 2009 – 2019. Som investor i nordiske aksjer får investorer tilgang til et stort utvalg av små innovative nordiske selskaper. Flere av selskapene som tidligere var betegnet som nordiske small cap aksjer og start-ups har nå blitt globale tungvektere som Spotify, Klarna, Skype og Rovio.

Graf 1 – geografisk avkastning 2009-2019

Graf 1 – akkumulert avkastning 2009-2019

Kilde: Alfred Berg, Bloomberg. (Lokal valuta) Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nordic Small Cap Investeringsunivers

Fondets referanseindeks er Carnegie Small CSX Return Nordic. Investeringsuniverset består av over 600 selskaper og har over 4000 milliarder SEK i samlet markedsverdi.

Graf 2 – Landfördelning – Nordic Small Cap Indeks

Landing page - Nordiska Småbolag - Landfordelning

Kilde: Carnegie Small CSX Return Nordic – EUR. Bloomberg data fra 31.01.2020. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Hvorfor skal man investere i nordiske small cap aksjer?

I tidsperioden 2002 – 2019 ser vi av grafene under at nordiske small cap selskaper har gitt bedre avkastning enn sammenlignbare small cap indekser i Amerika, Europa og Storbritannia. I perioden har referanseindeksen Carnegie Small CSX Return Nordic et solid forsprang på de andre small-cap indeksene internasjonalt. Dette viser at små- og mellomstore nordiske selskaper jevnt over har gjort det bedre enn sine konkurrenter. I denne perioden har investor fått betydelig meravkastning ved å velge nordiske selskaper.

Graf 3 – Avkastning for ulike internasjonale small-cap indekser

Graf 1 – akkumulert avkastning 2009-2019

Kilde: Alfred Berg, Bloomberg. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Økt diversifisering – Norden tilbyr flere spennende sektorer som går i utakt

En stor fordel med nordiske aksjer er at forvalter kan kjøpe gode selskaper fra de ulike nordiske landene som har ulik børssammensetning. I Norden får forvalter økt fleksibilitet til å være eksponert mot de sektorene som vi mener har best avkastningspotensial.

Sveige har mange spennende IT-selskap. I Norge finner vi solide sjømatselskaper i en global megatrend. Norge har også en del innovative selskap innen fornybar energi som NEL og WOW. I Danmark er det flere spennende selskap innenfor helse, som biotech, medtech og pharma. I Finland finnes det flere skogselskaper som også kan klassifiseres som bærekraftige selskap. Fondet investerer ikke i oljesektoren eller selskaper innen fossil brensel.

Grafen under viser at avkastningen i Norden har variert mellom de ulike landene i perioden 2011 – 2019.  Investorer som har investert i nordiske aksjer har hatt muligheten til å få en god avkastning med lavere svingninger.

Danmark og Sverige med god avkastning da Norge slet med oljeprisen

Graf 4 – Danmark og Sverige viste god avkastning da Norge ble trukket ned av oljeprisen

Landing page - Årlig avkastning för de nordiska börserna

Kilde: Alfred Berg, Bloomberg. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Forvaltning av nordiske small cap aksjer i Alfred Berg

Alfred Berg følger en systematisk investeringsprosess for å kjøpe nordiske selskaper som er attraktivt priset. Vi starter med en ide og screeningprosess hvor vi sammenlikner selskapene ut fra fremtidig inntjeningsvekst. I tillegg bruker vi en rekke ulike økonomiske nøkkeltall som pris over inntjeningsvekst og inntjeningsmomentum i selskapene. Det gjør vi for å sortere ut og unngå dyre vekstselskaper som er for høyt priset av investorene i markedet.

Deretter gjøres det en fundamental og ESG analyse for å se på selskapets vekst potensial, bærekraftscore og om selskapet har finansielle muskler til å håndtere fremtidig vekst. Fundamental analyse handler om å analysere et selskap med formål om å forutse fremtidig utvikling. Det er spesielt bedriftens økte lønnsomhet og evne til å skape verdier for eierne som forvalter ser etter. For å analysere selskaper bruker forvalter en modell av både selskapets interne og eksterne forhold, samt faktorer som påvirker selskapet. Forvalter må analysere forhold som ventes påvirke selskapets resultater, vekst og konkurranseposisjon i fremtiden.

Mange av selskapene i small cap indeksen har liten eller ingen analysedekning av analytikerne hos investeringsbankene. Dette gir en god forvalter muligheten til å finne underanalyserte selskaper som vil gi merverdi over tid. En stor del av forvalters arbeid er derfor å møte selskapsledelse, for selv å ha mulighet til å estimere inntjeningsvekst og risiko i selskapene. I løpet av et år treffer forvalter over 200 selskap.

Etter screening og analyse vil forvalter ta med de analyserte selskapene til diskusjon og seleksjon i Alfred Bergs nordiske aksjeteam. Forvalter, Johan Stein, er siste ansvarlige for hvilke aksjer som går inn i fondets portefølje. Dette nordiske samarbeidet sikrer at vi utnytter lokal kompetanse på beste måte.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG skiller seg fra andre fond ved at vi investerer i selskaper ned til en markedsverdi på 1 milliard. I dette området finnes det mange spennende vekstselskap som er underanalysert som gir forvalter en edge i markedet. For langsiktige investorer handler det om å komme seg inn i disse selskapene på et tidlig stadium. Forvalter sikrer at investorene i fondet får god diversifisering gjennom å eie 80 -120 selskap i porteføljen til enhver tid. Fondet kombinerer sitt strategiske fokus på selskaper som vokser kraftig, men har en attraktiv prising på børsen. Fondets meravkastning kommer fra å investere i bærekraftige selskaper som ikke er fullt verdsatt av aksjemarkedet for sin gode inntjeningsvekst, gode ESG-profil og forvalters 20 år lange erfaring med å forvalte og analysere nordiske små selskaper.

Et nordisk aksjefond som investerer bærekraftig og ansvarlig

Norden fortsetter å være ledende innen bærekraftige investeringer. Dette viser Robeco SAM sin halvårlige bærekrafts undersøkelse. De fleste mandatene i Alfred Berg sine fond er i det nordiske universet. Norden er en region som gjør det godt på ESG rangeringer internasjonalt.

Graf 5 – De høyest og lavest rangerte nasjonene på ESG

ESG Score

Kilde: RobecoSAM

Bærekraftige og ansvarlige investeringer (SRI) har vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i mange år. I desember 2012 besluttet Alfred Berg Kapitalforvaltning å innføre ESG for alle aktivt forvaltede aksje- og rentefond.

  1. ESG integrering

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG har en investeringsprosess hvor ESG vurderinger er integrert i forvaltningsprosessen. Før forvalter kjøper selskaper til fondets portefølje tar vi hensyn til miljømessige faktorer (E) som hvordan selskapene påvirker miljøet og deres ressurseffektivitet, sosiale faktorer (S) som menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og likestilling samt at de ser på prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (E). En ESG analyse kan fremheve båre risiko og muligheter for et selskap.

  1. Negativ ekskludering – Hvilke selskaper forvalter ikke kjøper
  • Selskaper som ikke tilfredsstiller fondets egne investeringsregler for etikk og bærekraft
  • Selskaper som ikke tilfredsstiller BNP Paribas investeringsregler for etikk og bærekraft
  • Selskaper som ikke tilfredsstiller Svenske Kyrkans investeringsregler for etikk og bærekraft
  • Selskaper som ikke tilfredsstiller Statens Pensjonsfond Utland (SPU) eksklusjonsliste for etikk og bærekraft

Fondet vil ikke investere i klasebomber, personellminer, kjemiske og biologiske våpen, atomvåpen og annet krigsmateriell, tobakk, pornografi, fossilt brensel (olje, gass, kull) og Uran.

Fondet kan investere i selskaper hvor høyst fem prosent av omsetningen kan komme fra pengespill (gambling) eller produksjon/distribusjon av alkohol.

Fondet vil følge konvensjoner som FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper for spørsmål angående miljø, sosiale aspekter og selskapsstyring.

  1. Positiv inkludering – Hvilke selskaper forvalter heller velger inn i porteføljer
  • Selskaper som velges inn etter rangering av ESG faktor score (risk/opportunity) fra BNP Paribas Sustainability Center, eller
  • Selskaper som velges inn etter rangering av ESG faktor score (risk/opportunity) fra Alfred Bergs interne ESG analyse
  1. Alfred Berg påvirker selskapene vi jobber med

Når vi identifiserer svakheter i et selskaps ESG-profil tar vi kontakt med selskapet for å hjelpe det å forbedre svakhetene. Hensikten med dette er å øke holdbarheten i selskapets forretningsmodell og med det redusere den langsiktige risikoen i selskapet.

Alfred Berg – den nordiske spesialistforvalteren

Alfred Berg er en nordisk spesialistforvalter som forvalter ca. 100 milliarder kroner i aksje- og rentefond. De siste årene har vi sett en sterk utvikling av vår forvaltningskapital etter gode resultater i våre fond. Alfred Berg ble rangert på topp i den prestisjefylte Prosperas kundetilfredshetsundersøkelse blant norske kapitalforvaltere i 2019 og 2018.

prosperanew

APPENDIX:

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG

Forvalter: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Hovedforvalter: Johan Stein, 20 års erfaring med forvaltning av nordiske small cap aksjer

Medforvalter: Kristian Tunaal, forvalter Alfred Berg Nordic Gambak (Nordic Large Cap)

Investeringsunivers: Nordiske Small Cap Aksjer

Referanseindeks: Carnegie Small CSX Return Nordic Index

Forvaltningsavgift: 1,75%