Etiske investeringskriterier

Et fond med etisk investeringsprofil er et fond som ved sine plasseringer anvender utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger.

Etisk investeringsprofil

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet.

Analysen av selskapets sosiale og miljømessige standard tar særskilt hensyn til følgende kriterier og har til hensikt å avstå fra investeringer i selskap som i virksomheten:

 • Tillater skadelige former av barnearbeid. Med skadelige former av barnearbeid menes arbeid som gjør inngrep på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barns fysiske, psykiske eller sosiale utvikling.
 • Tillater tvangsarbeid.
 • Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion.
 • Bevisst diskriminerer ansatte som vil organisere seg i en fagforening.
 • Tillater urimelige arbeidsvilkår. Dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs Konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs Konvensjon om minimumslønn og ILOs Konvensjon om arbeidstid.
 • Bevisst bryter mot sentrale internasjonale avtaler på miljøområdet.
 • Bekjempelse av korrupsjon

Bransjekriterier innebærer at fondet avstår fra investeringer i selskap hvor selskapets hovedsakelige virksomhet utgjør:

 • Alkoholindustri
 • Tobakksindustri
 • Våpenindustri av kontroversielle våpen
 • Pornografi

For å avgjøre hva som skal betraktes som selskapets hovedsakelige virksomhet, har Alfred Berg satt en grense som innebærer at minst 95% av selskapets omsetning skal komme fra selskapets virksomhet som ikke refererer seg til noen av områdene tobakk, våpen eller alkohol.

Ekskluderingsregler

I alle tilfeller gjelder det at fondet unngår selskap som:

 • Nylig har blitt dømt for brudd på et eller flere av de ovenstående kriterier og der selskapet ikke har rettet på forholdene eller har en handlingsplan for å gjøre det, samt:
 • Selskap som har berettiget grunn til mistanke om systematisk å bryte et eller flere av de etiske kriterier.
 • Om det skulle fremkomme at selskapet bevisst underslår viktig informasjon.

Handlingsplan ved brudd på reglene

Om det skulle vise seg at et selskap som Alfred Bergs etiske fond investerer i bryter et eller flere av de etiske investeringsprofil, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer man hendelsen og omfanget, samt selskapets tiltak for å rette på problemet. Alfred Berg kan også ved behov kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å endre sin politikk. Det Etiske Investeringsråd kan konsulteres. Vår endelige beslutning kan resultere i at aksjeposten avhendes.

Avgrensninger

Selskap

Med selskap menes morselskapet og eventuelt datterselskap i hvilket eierandelen beløper seg til mer enn 50% av stemmene.

Leverandører

Når vi gjør vår etiske og miljømessige gransking av selskap, går vi i første rekke ut ifra selskapets egen virksomhet ifølge ovenstående definisjon. Grunnen til dette er at informasjon om hvilke leverandører et selskap benytter av konkurransemessige hensyn sjelden er tilgjengelig. Dette innebærer imidlertid ikke at et selskap helt og holdent skal kunne unngå ansvar for sine leverandørers sosiale og miljømessige standard. Hvis det i vår gransking skulle komme frem at en leverandør som et selskap benytter bryter mot noen av ovenstående sosiale og miljømessige kriterier, tar vi hensyn til dette.

Når det gjelder selskap som er virksomme innen risikobransjer og som i stor grad benytter leverandører i U-land, blir selskapets eventuelle regelverk i forhold til disse leverandører gransket. Granskingen omfatter både selskapets kontroll- og oppfølgingsrutiner med hensyn til overholdelse av dette regelverk. Med risikobransjer menes arbeidsintensive bransjer med stor andel lavt utdannet arbeidskraft slik som tekstil- og detaljhandelsbransjene.

Når det gjelder bransjekriteriene tobakk, våpen og alkohol, tar analysen hensyn til selskapets bransjetilhørighet ut ifra selskapets eget virksomhetsområde. Dette innebærer at det ikke gjøres en vurdering av selskapets kunder eller leverandører når vi avgjør om selskapet har virksomhet innenfor noen av bransjene tobakk, våpen eller alkohol.

Bransjebestemmelser

Når vi definerer et selskaps bransje, går vi ut ifra selskapets hovedsakelige virksomhet. For å tydeliggjøre hva vi mener med hovedsakelig virksomhet, har vi satt en grense som innebærer at minst 95% av selskapets omsetning skal stamme fra virksomhetsområdet som ikke refererer seg til noen av områdene tobakk, kontroversielle våpen, pornografi eller alkohol. I praksis innebærer dette at når vi bedømmer et selskap og dets virksomhet, gjør vi først en gransking av i hvilken bransje selskapet har sin hovedvirksomhet, deretter ser vi på eventuelle tilleggsvirksomheter.

Et godt eksempel for å belyse dette er Ericsson. Selskapet er verdensledende innen mobiltelefoni, mobiltelefonisystem og offentlig telekommunikasjon og ansees ifølge den almene oppfatning å tilhøre telekommunikasjonsbransjen. Ericsson lager bl.a. radarutrustning og kommunikasjonsutrustning som leveres for så vel sivilt bruk som for militære formål. Denne virksomhets omsetning i forhold til hele Ericssons omsetning var knapt en prosent i år 2000, hvilket innebærer at fondet ifølge Alfred Bergs definisjon kan plassere i Ericsson.

For visse børsnoterte selskap er spørsmålet om bransje tilhørighet irrelevant, f.eks. for investeringsselskap som ifølge reglene skal ha en spredt portefølje av andre børsnoterte selskap. Her går vår analyse ut på om investeringsselskapet har noen større aksjeposter i selskap som har virksomhet innen noen av ovenstående områder. Med større aksjepost menes 10% av investeringsselskapets substansverdi eller at investeringsselskapet er hovedeier i et selskap av betydning for substansverdien.

Etikk- og miljøvurderinger

Alfred Berg samarbeider med et av Europas ledende screeningselskap, Londonbaserte MSCI ESG som bistår Alfred Berg i den dypere etiske granskningen av selskap.

Den etiske og miljømessige analysen av selskapet har en bred angrepsvinkel. Informasjon om selskapet for å undersøke at det stemmer overens med fondets etiske regler innhentes gjennom diverse interne og eksterne kilder. Med de interne kildene siktes det til for eksempel selskapsrapporter, internt regelverk og årsberetninger.

Blant de eksterne kildene kan nevnes nasjonale domstoler, ILOs komitéerklæring, ulike nyhetstjenester, for eksempel Bloomberg, Lexis-Nexis, Financial Times, samt diverse påvirkingsorganisasjoner som for eksempel Human Rights Watch, Corporate Watch og Environment Agency. Oppfølging skjer via telefon- eller e-mailkontakter og i spesielle tilfeller muntlige intervjuer ved besøk hos selskapet. Mange av de selskapene som vi gransker er store globale konsern, hvilket innebærer at de omfatter mange ulike virksomheter som opererer under skiftende legal struktur.

Vi strever etter å bedømme hvor bra disse selskap lykkes i å håndtere sosiale og miljømessige risiki i sin virksomhet. Analysen har til hensikt å skape et helhetsperspektiv av selskapet. Dette fremkommer gjennom å sette sammen finansielle, sosiale og miljømessige aspekter, samt selskapets velvillighet til å fremtvinge positive forandringer. Presiseringen i vår analyse ligger dog på ovenstående spesielle utvalgte etiske kriterier. Det skal innrømmes at vurderingen av selskap ut ifra denne type kriterier iblant er kompliserte. En viss subjektivitet i bedømmelsen er derfor uunngåelig.

Alfred Bergs etiske råd

Det Etiske Investeringsråd ble etablert høsten 2000. Rådet består av medlemmer, fra tilsluttede organisasjoner, to fra Alfred Berg, samt en leder som hentes utenfor denne kretsen.

Det etiske investeringsråd har til formål:

 • å ta beslutning om hvilke ideelle organisasjoner som skal være tilsluttet de ideelle verdipapirfond som til enhver tid forvaltes av Alfred Berg.
 • ut ifra etisk utgangspunkt å gi råd til Alfred Berg med henblikk på investeringsalternativer i de ideelle verdipapirfond.
 • ut ifra etisk utgangspunkt å gi råd til Alfred Berg med henblikk på informasjon til og kontakt med andelseierne, tilsluttede organisasjoner og øvrige.