Samfunnsansvar

Alfred Berg ønsker å bidra til et rettferdig samfunn og et bærekraftig miljø gjennom vårt engasjement. Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) har vært en del av Alfred Bergs investeringsprosess i Norge i mange år.

Etiske investeringer

Den etiske investeringsprofil er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Alfred Berg Kapitalforvaltning har hatt spesialfond med etiske investeringskriterier siden 1999. I desember 2012 ble det besluttet at alle Alfred Bergs norske fond, aksje- og rentefond, skal ha den samme etiske investeringsprofilen. Dette ble innført 1. januar 2013. Unntatt fra dette, er aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs Hovedindeks.

404

Samfunnsansvarlige investeringer (SRI)

Alfred Berg ønsker å bidra til et rettferdig samfunn og et bærekraftig miljø gjennom vårt engasjement. Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) har vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i Norge i mange år gjennom fondene Alfred Berg Humanfond og Alfred Berg Norge Etisk. Disse fondene startet 1999 og er godt kjente i det norske markedet.

Eierstyring og selskapsledelse

Alfred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum. Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarkedet.

SRD2 – rapportering av stemmegivning for aksjer i porteføljer og mandater

Alfred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum. Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarked