Register din kundeinformasjon

Hvorfor stiller vi flere spørsmål om din personlige situasjon?

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger, samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig. Det innebærer at du som kunde vil kunne få spørsmål som kan oppleves som uvanlige.

Norge har inngått en avtale om forbedret overholdelse av skatteplikten med USA (FATCA) samt ved avtale sluttet seg til det internasjonale systemet for automatisk utveksling av finansielle opplysninger i regi av OECD (AEOI), jfr. samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt.

Alfred Berg er, i likhet med andre finansinstitusjoner, pliktig til å identifisere konti med kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, samt amerikanske statsborgere. Opplysninger skal innrapporteres til Skatteetaten. For mer informasjon vises til informasjon om internasjonal rapportering (CRS og FATCA) fra skatteetaten på www.skatteetaten.no.

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter dersom det er spørsmål til utfylling av skjemaet.

Del denne siden :
Finans Norge

Derfor må finansnæringen stille spørsmål

For mer informasjon vises til

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no