kapitalforvalter

Investeringsrådgivning

Vi tilbyr våre kunder rådgivning, oppfølging og rapportering på månedlig basis.

Med utgangsponkt i din risikoprofil, skreddersyr vi en portefølje for deg. På månedlig basis utgir vi vårt markedssyn, som gjenspeiler vårt syn på markedene fremover. Eventuelle forslag til endringer er basert på dette markedssynet.

I en kompleks og stadig skiftende finansverden er det vanskelig å optimalisere aktiva allokeringen til en investeringsportefølje. Men aktiva allokering er et viktig steg i oppbyggingen av en portefølje med en stor innvirkning på avkastningen. Strategisk aktivaallokering innebærer å ta bevisste valg om hvilke typer av aktiva som skal være en del av investeringsporteføljen.

Sammen med en rådgiver finner du frem til den strategien som passer deg best.

Konseptet vårt med Aktiv Forvaltning & Rådgivning har som mål å sette av de nødvendige ressurser for å kunne ta beslutninger som samlet gir det beste resultat. Vårt mål er å gi våre investorer den høyeste mulige avkastningen, for det risikonivået man er i stand til å ta.

 

Del denne siden :

Kontakt

Christian GROSCH

Head of Tactical Asset Allocation & Advisory

+47 916 32 351

christian.grosch@alfredberg.com

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no