Kjøpe andeler med tegningsblanketter

Etter at kundeforholdet er etablert, kan du kjøpe og selge andeler når og hvordan det måtte passe deg.

Vær oppmerksom på at ordren må være oss i hende innen kl. 12.00 for å få samme dags sluttkurser. Ordrer som mottas etter kl. 12.00 vil utføres til neste virkedags sluttkurser. Ønsket tegningsbeløp må overføres til fondets konto.

For utenlandsregistrerte fond vil du få tegningskurs først når både tegningsblankett og tegningsbeløpet er mottatt av Alfred Berg (innen kl. 09.30 for neste virkedags kurs).

Korrekt utfylte og signerte tegningsblanketter

  • kan scannes og deretter mailes til vårt kundesenter
  • kan fakses på nummer: +47 22 00 51 03
  • kan sendes til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, PB 1294 Vika, 0111 Oslo. Kurs settes på det tidspunktet vi mottar blanketten.

Vær oppmerksom på at ordren må være oss i hende innen kl. 12.00 for å få samme dags sluttkurser. Ordrer som mottas etter kl. 12.00 vil utføres til neste virkedags sluttkurser. Ønsket tegningsbeløp må overføres til fondets konto.

For utenlandsregistrerte fond vil du få tegningskurs først når både tegningsblankett og tegningsbeløpet er mottatt av Alfred Berg (innen kl. 09.30 for neste virkedags kurs).

Spareavtaler

På samme måte som du kan tegne andeler gjennom engangsfullmakt, kan du også inngå en regelmessig månedlig spareavtale. Vi anbefaler spareavtaler for dem som ønsker å spare langsiktig i våre fond. Spareavtaler gir følgende fordeler:

  • Redusert risiko for å “time” markedet feil
  • Enkel administrasjon (Vi belaster kontoen din gjennom avtalegiro)
  • Oversiktelig og trygg spareform
  • Mulighet for å spre sparingen på flere fond

NB! Tegningsblanketter for spareavtaler må enten sendes oss per post, ettersom Bankenes Betalingssentral (BBS) må ha originaldokumentet for å kunne opprette en fast trekkavtale, eller bestilles via VPS’ investortjeneste på internett.

Øvrig tegningsinformasjon

Alle våre fond har et minimums tegningsbeløp både for engangstegning og spareavtaler. Du finner informasjon om minimumsbeløpene i prospektet for det enkelte fond.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no