Spørsmål og Svar

Hvordan tegner jeg andeler i Alfred Berg-fondene?
Se side om Handle andeler-side. Du kan kjøpe fond via BankID når VPS-konto er opprettet eller via tegningblankett via email, fax or post.

Hvordan innløser jeg andeler i Alfred Berg-fondene?
Beskjed om innløsning av andeler gis skriftlig med signatur per post, telefaks eller scannet kopi sendt per email. Frist for å få dagens kurs er kl 12.00. Våre innløsningsblanketter finner du her.

Hvordan bytter jeg mellom de enkelte Alfred Berg-fondene?
Dersom du ønsker å gjøre taktiske tilpasninger av din portefølje, gjøres dette ved skriftlig henvendelse til Alfred Berg Kapitalforvaltning. Vær oppmerksom på at bytte av fond innebærer en realisering av andeler i fondet du bytter fra.

Hva koster det å bytte mellom Alfred Berg-fond?
Flytting mellom våre fond er kostnadsfritt. Alfred Berg har innført svingprising på fondene, les mer om svingprising.

Hvor mange oppgjørsdager er det i de enkelte fondene?
De fleste av våre fond har to oppgjørsdager. Alfred Berg Likviditet har én oppgjørsdag, forutsatt at melding mottas før kl 10.00. Våre utenlandske fond har tre oppgjørsdager.

Hva er kostnadene ved å investere i fond?
Det er ingen kostnader knyttet til kjøp eller salg i våre fond. Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon, som blant annet dekker forvaltning og drift av fondet, herunder rapportering til kunder, VPS-gebyrer, revisjon og lignende. Denne beregnes daglig basert på fondets løpende formue. Alfred Berg har innført svingprising på fondene.

Finnes det skjulte kostnader i fondene utover tegning-, innløsnings- og forvaltningsprovisjon?
I samtlige av våre norskregistrerte verdipapirfond vil fondet løpende bli belastet med transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje og depotkostnader. I våre utenlandske registrerte fond påløper honorar til depotmottaker samt et beløp til dekning av løpende administrasjon, som maksimalt beløper seg til ca 0,5 % p.a. Alfred Berg har inført svingprising på fondene.

Hvordan beregnes kursene i Alfred Berg-fondene?
Andelens verdi, basiskursen, fremkommer ved å dividere markedsverdien av fondets investeringer med antall andeler. Tegningskurs er basiskurs tillagt tegningsprovisjon. Tilsvarende er innløsningskurs basiskurs fratrukket innløsningsprovisjon.

Hvor ofte settes kursene i Alfred Berg-fondene?
Verdien eller kursen på andelen beregnes normalt hver virkedag.

Hvordan fungerer RISK-regulering i fond sammenliknet med når du eier verdipapirene direkte?
Regulering av aksjens Inngangsverdi med endring i selskapets Skattlagte Kapital (RISK) ble innført i forbindelse med Skattereformen i 1992. I korthet går regelen ut på å unngå økonomisk dobbeltbeskatning, ved at eieren av aksjen/andelen i aksjefond får tillagt sin opprinnelige kostpris for aksjen/andelen den relative andel av selskapets skattbare overskudd redusert med utbetalt utbytte og utlignet skatt (selskapet betaler skatten). RISK-reguleringen bortfalt i 2006 i forbindelse med en ny skattereform fra 2004. Denne ble erstattet med et skjermingsfradrag som tilsvarer en risikofri rente etter skatt. Den risikofrie renten er basert på gjennomsnittlig statsobligasjoner med 5 års bindingstid. Det er myndighetene som årlig setter størrelsen på skjermingsfradraget.

Gjelder skjerminsfradrag både norske og utenlandsks fond?
Alle aksje- og kombinasjonsfond har skjermingsfradrag, både utenlandske og norske fond.

Hvordan skal jeg forholde meg til mine fondsplasseringer?
Når du har valgt risikoprofil er det viktig at du er “trofast” mot ditt valg. Man skal ha et bevisst forhold til sine plasseringer, men det er ikke nødvendig å følge med plasseringene fra dag til dag. Det som betyr noe er verdien på porteføljen en gang i fremtiden når pengene skal anvendes. Markedssvingninger må man leve med og det er ingen grunn til panikk dersom markedet faller. Har du spørsmål vedrørende markedet eller ønsker å diskutere din portefølje kan du kontakte en av våre investeringsrådgivere.

Hva betyr et innslag av internasjonale plasseringer for porteføljerisiko og avkastning over tid?
Ved å spre sine investeringer på flere markeder enn det norske, oppnår investor å redusere den løpende porteføljerisikoen. Risikoreduksjonen oppnås ved at de ulike markedene ikke svinger helt i takt med hverandre. Ved å sammenligne historiske avkastningstall for en ren norsk portefølje og en spredt internasjonal portefølje, kan man konkludere med at en slik spredning av investeringene ikke nødvendigvis må føre til lavere avkastning for porteføljen over tid. Internasjonal diversifisering lønner seg altså.

Har jeg angrerett ved kjøp av fondsandeler?
Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til at kjøper ikke har angrerett ved kjøp av fondsandeler er at prisen på andelen avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. Spareavtaler kan sies opp inntil fem dager før forfall. Forfallsdagen er beskrevet i den sparekontrakt andelseier inngår med forvaltningsselskapet. Andelseier kan si opp spareavtalen i sin nettbank eller ved kontakt med sin bank.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no