SRD2 – rapportering av stemmegivning for aksjer i porteføljer og mandater

Alfred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum.

Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarked. Alfred Berg vil gjennom aktivt eierskap søke å påvirke selskapene vi investerer i ønsket retning gjennom dialog og stemmegivning. Utgangspunktet kan være spesifikke problemstillinger relatert til eierstyring, eller et ønske om å forbedre selskapets policy og retningslinjer. Vår stemmegiving vil være  i overensstemmelse med de prinsipper som er nedfelt i bransjeanbefalingene på www.nues.no.

Alfred Berg Kapitalforvaltning har løpende dialog med selskapers ledelse og andre viktige organer I selskapene I forkant og etterkant av generalforsamlinger. Stemmegivning blir gjennomført ved fullmakt eller direkte på generalforsamlinger. God eierstyring er viktig, det gir grunnlag for økt verdiskapning for andelseierne i våre fond.

Alfred Berg er representert i flere valgkomiteer. Gjennom dette arbeid ønsker vi blant annet å bidra til god styresammensetning og avlønningssystem for ledelse og styret.

Vi søker å stemme på generalforsamlinger i alle børsnoterte selskaper hvor fondene har eierskap og avga i 2018 stemme på  86 generalforsamlinger i Norge. Vi har i 2018 stemt imot minst ett av styrets forslag på i underkant av hver femte generalforsamling .

 

Se parametere og stemmene her 

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no