Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) 2

Alfred Berg ønsker å bidra til et rettferdig samfunn og et bærekraftig miljø gjennom vårt engasjement. Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) har vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i Norge i mange år gjennom fondene Alfred Berg Humanfond og Alfred Berg Norge Etisk. Disse fondene startet 1999 og er godt kjente i det norske markedet. I desember 2012 besluttet Alfred Berg Kapitalforvaltning å innføre etiske investeringskriterier på alle aksje- og rentefond i Norge fra 1. januar 2013. Unntatt fra dette, er aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs Hovedindeks.

Hva er samfunnsansvarlige investeringer?

Et fond med etisk investeringsprofil er et fond som ved sine plasseringer anvender utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger. Som kunde i Alfred Berg Kapitalforvaltning kan du da være trygg på at dine kapitalplasseringer hos oss ikke er plassert i selskaper som medvirker til blant annet brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, klima- og miljøskader, tobakk, alkohol, pornografi og produksjon av kontroversielle våpen. Selskaper som ikke overholder etiske investeringskriterier, kan ikke anses å ta sosial- og miljømessig policy på alvor og kan i verste fall ekskluderes fra vårt investeringsunivers, noe som vil være meget uheldig for selskapets omdømme og renomme.

Analyse og utvelgelsesprosess

Vi tar hensyn til etiske, juridiske, sosiale- og miljømessige kriterier i vår SRI evaluering. Til å hjelpe oss med dette screeningarbeidet samarbeider vi med et verdensledende screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene. Rapportene vurderes av SRI ansvarlig i samarbeid med Det Etiske Investeringsrådet. Konklusjonen implementeres i forvaltningsprosessen. De selskapene som ikke blir godkjente, overvåkes gjennom aktiv dialog med selskapet. Det Etiske Investeringsråd består av representanter fra ideelle organisasjoner, ekstern spesialist, compliance officer, SRI ansvarlig og forvalter. Rådet ledes idag av Bente Thomassen.

Våre SRI kriterier innbefatter

 • Barnearbeid
 • Menneskerettigheter
 • Tvangsarbeid
 • Organisasjonsfrihet og muligheter for fagforeninger
 • Kjønns- og rasediskriminering
 • Helse – miljø – sikkerhet
 • Arbeidsavtaler
 • Bekjempelse av korrupsjon
 • Redusering av negativ klimapåvirkning
 • Kontroll av biologisk arbeid
 • Redusering av ozonnedbrytende kjemikalier

Vi unngår selskaper som driver virksomhet innen

 • Tobakk
 • Alkohol
 • Pornografi
 • Våpenindustri av kontroversielle våpen
Del denne siden :

Våre SRI-kriterier inkluderer BNPP AMs ESG policy

Alfred Bergs SRI-kriterier inkluderer BNPP Asset Managements ESG policy (Environment, Social and Governance) som er basert på FNs Global Compact-prinsipper. FNs Global Compact er en referanse som er etablert og anerkjent over hele verden. Prinsippene tar hensyn til blant annet menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjon. SRI-kriteriene omfatter også BNP Paribas Group retningslinjer for Corporate Social Responsibility (CSR) som inkluderer omstridte sektorer (kontroversielle våpen, palmeolje, kjernekraft, kullkraft og asbest).

→ BNP Paribas Asset Managements ESG policy

Kontakt

Petter TUSVIK

+47 2200 5184

petter.tusvik@alfredberg.com

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no