Retningslinje for bruk av stemmerett

Målsetting

Alfred Berg Kapitalforvalting AS (“ALFRED BERG”) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og
forvalter ALFRED BERG fondene. Gjennom sine investeringer kan Alfred Bergs fond ha stemmerett i selskaper i
porteføljene. Stemmeretten utøves av forvaltningsselskapet på vegne av fondene. I ALFRED BERG er utøvelsen
av stemmeretten delegert fra styret til administrasjonen. Den enkelte verdipapirfonds forvalter bestemmer
når og hvordan det skal stemmes. Målet ved utøvelsen av stemmeretten er å gi andelseieren best mulig
risikojustert avkastning. Bruk av stemmefullmakt rapporteres årlig til Alfred Berg sitt styre.

Rammene for bruk av stemmeretten er gitt i verdipapirforskriften § 2-24, bransjeanbefalingen fra
Verdipapirfondenes forening (www.vff.no) og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
(www.nues.no).

 

Når og hvordan skal stemmeretten brukes

Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle verdipapirfondet med det formål å gi andelseierne en best
mulig risikojustert avkastning. Normalt er det porteføljeforvalter som vurderer når og hvordan stemmeretten
skal brukes. Porteføljeforvalter setter seg inn i de sakene som skal behandles på generalforsamlingen og avgjør
hvordan det skal stemmes. Stemmeretten utøves enten direkte av ALFRED BERG eller ved at ALFRED BERG gir
fullmakt med instruks til tredjepart, ofte ISS, til å utøve stemmeretten på fondets vegne.

 

Overvåking av relevante selskapshendelser

Hvert verdipapirfond skal ha en depotmottaker. Depotmottaker er en kredittinstitusjon med tillatelse fra
Finanstilsynet til å opptre som depotmottaker. Depotmottaker skal blant annet oppbevare verdipapirfondets
aktiva eller føre disse på konti i et verdipapirregister. Depotbank gir også informasjon om og administrerer
selskapshendelser så som utbytte, tegningsretter, emisjoner, fisjoner, fusjoner og generalforsamlinger.

 

Bruk av stemmeretten i samsvar med verdipapirfondets investeringsmål

Målsettingen med ALFRED BERG verdipapirfond er å gi kundene best mulig risikojustert avkastning. ALFRED
BERG har ingen verdipapirfond med andre mandater som kan innvirke på stemmegivningen, som for eksempel
miljøfond, aktivistfond eller sosiale fond. Hver gang ALFRED BERG skal vurdere om man skal stemme for eller
imot et forslag, eller avstå fra å stemme, må man vurdere om forslaget vil øke avkastningen i aksjene utstedt
av selskapet. Dette må avveies mot de ressurser som brukes på stemmegivningen, og som man ellers kunne
brukt på annen porteføljeaktivitet i andelseiernes interesse. For å sikre at ALFRED BERG utøver stemmeretten i
samsvar med verdipapirfondets investeringsmål og retningslinjene skal styret orienteres om utøvelse av
stemmeretten på hvert styremøte. I den grad stemmegivning er utøvet i forbindelse med kontroversielle saker
eller saker der ALFRED BERG har stemt mot fremlagte innstilling, skal det gis en særskilt redegjørelse til styret
og fondets andelseiere skal orienteres via Alfred Bergs nettsider. Styret vurderer årlig om de skal fornye
fullmakten til ALFRED BERG om å utøve stemmeretten på verdipapirfondenes vegne.

 

Interessekonflikter ved bruk av stemmeretten

Hvert av Alfred Bergs verdipapirfond har sitt eget mandat og forvaltes uavhengig av de andre.
Porteføljeforvalterne kan likevel velge å investere i samme aksje slik at flere fond kan ha eierskap og
stemmerett i samme selskap. Hvert verdipapirfond står fritt og uavhengig til å stemme i henhold til egen
overbevisning om hva som best vil tjene andelseierne i dette fondet. Det skal derfor ikke oppstå
interessekonflikter mellom fondene ved bruk av stemmeretten.

Dersom det foreligger potensielle interessekonflikter og/eller avvikende innstilling til stemmegivning mellom
de ulike verdipapirfonds ansvarlige porteføljeforvaltere skal administrerende direktør sikre og godkjenne
aktuelle stemmegivninger. Potensiell interessekonflikt vil foreligge dersom ansvarlig forvalter innehar
verdipapirer i det selskap det skal avgis stemmer i.

 

De ansatte i ALFRED BERG skal ikke sitte i styret i selskaper notert på børs eller regulert marked. ALFRED BERG
kan som en del av eierskapsutøvelsen på vegne av fondene være representert i bedriftsforsamling og
valgkomité. Hvorvidt man skal søke slik representasjon skal være ut fra en konkret vurdering om at dette er i
andelseiernes interesse (definert som best mulig risikojustert avkastning) når tidsbruk også hensyntas. ALFRED
BERG kan være representert ved ansatte eller personer nominert av ALFRED BERG.

Opplysninger om hvordan stemmerretten er benyttet er tilgjengelig for våre andelseierne kostnadsfritt på
forespørsel.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no