Ekskluderte selskaper i Alfred Bergs norske fond

Arcus ASA

Omsetning av alkohol

Swedish Match AB

Omsetning av tobakk

Carlsberg A/S

Omsetning av alkohol

Petroleo Brasileiro S.A.

Petrobras, sammen med sine underleverandører, har vært involvert i svært alvorlige brudd vedrørende ansattes sikkerhet. Separat, har selskapet mottatt flere påstander om misligheter, bestikkelser og skatteunndragelse. Selskapets har gjentatte ganger i sensitive økosystemer pådratt seg erstatningansvar for brudd på miljøstandarder, og det har vært gjenstand for tvister med urfolksgrupper fra Peru, Argentina og Ecuador. (Ekskludert mai 2013)

Royal Dutch Shell PLC

Royal Dutch Shell har vært involvert i svært alvorlige og skjerpende giftige utslippsbrudd i Nigeria. Selskapet har hatt kontroverser med kunderelasjoner, corporate governance, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. En spesiell bekymring er selskapets pågående tvist med flere lokalsamfunn som berøres av sin olje-og gassutvinning. (Ekskludert mars 2013)

Royal UniBrew

Omsetning av alkohol

Altia Oy

Omsetning av alkohol

Scandinavian Tobacco Group

Omsetning av tobakk

 

Inkluderte (tidligere ekskluderte) selskaper i Alfred Bergs norske fond

 

DNO International

DNO International har nå fått tilfredsstillende sosial- og miljømessig policy på plass, noe som har vært etterlyst spesielt i risikoområder. Likeledes har selskapet innført en omfattende anti-korrupsjons policy. (Inkludert oktober 2013) Selskapet vil fortsatt bli overvåket.

 

Kongsberg Gruppen

Tidligere ekskludert p.g.a. våpenindustri > 5 %. Våpenkriteriet er nå endret slik at Eksportkontrollregelverket (Stortingsmelding 25) blir fulgt. Det vil bl.a. si at det ikke skal investeres i selskaper som produserer våpen eller komponenter til våpen som bryter grunnleggende humanitære prinsipper. (Inkludert desember 2012)

Stolt-Nielsen Ltd.

Selskapet har nå tilfredsstillende sosial- og miljømessig policy, også i risikoområder som har vært etterlyst. (Inkludert april 2013)

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no