Definisjoner

Skadelige former for barnearbeid

Vår definisjon fremkommer fra §32 i FNs Barnekonvensjon, ILOs konvensjon (nr. 138) om minimumsalder, samt ILOs konvensjon (nr. 182) om de verste formene for barnearbeid. I konvensjonene finnes bestemmelser som angir hvilken minimumsalder som skal gjelde for ulike former for barnearbeid. Generelt gjelder det at alle under 18 år defineres som barn. Ifølge konvensjonene tillates ingen former for barnearbeid under 12 år. Mellom 12 år og 14 år tillates lett arbeide i kombinasjon med utdannelse.

Tvangsarbeid

Vår definisjon fremkommer fra ILOs konvensjon (nr. 29) om tvangsarbeid og ILOs konvensjon (nr. 105) om avskaffelse av tvangsarbeid. Med tvangsarbeid anses alle former for arbeid som utføres under tvang samt livegenskap gjennom forgjelding. Som eksempel kan nevnes arbeid som utføres av personer som tvinges til å gi avkall på et depositum eller identitetspapirer innen påbegynt ansettelse.

Diskriminering pga. kjønn, rase eller religion

Vår definisjon fremkommer fra §§2 og 23 i FNs deklarasjon om menneskerettigheter, ILOs konvensjon (nr. 111) om diskriminering samt ILOs konvensjon (nr. 100) om lik lønn. Med diskriminering menes ulike muligheter og ulik behandling i forbindelse med for eksempel ansettelse, lønn og forfremmelse, basert på kjønn, rase, hudfarge eller religion. Positiv diskriminering for å rette på ulikheter inkluderes imidlertid ikke i vår definisjon.

Diskriminering mot ansatte som vil organisere seg i en fagforening

Vår definisjon fremkommer fra §23 i FNs deklarasjon om menneskerettigheter, ILOs konvensjon (nr. 87) om organisasjonsfrihet, samt ILOs Konvensjon (nr. 98) om organisasjonsretten og den kollektive forhandlingsretten. Selskapet får ikke motarbeide faglige organisasjoner på arbeidsplassen eller diskriminere ansatte som engasjerer seg faglig. I slike land der faglig virksomhet ikke tillates ifølge lov, skal selskapet ikke motvirke alternative muligheter for sine ansatte til å organisere seg.

Urimelige arbeidsvilkår, dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs konvensjon om minimumslønn og ILOs konvensjon om arbeidstid. Det som menes er at selskapet systematisk utnytter sine ansatte på en ikke human måte, f.eks. gjennom utilfredsstillende sikkerhetsarrangement, mangel på sanitære rom, urimelig lange arbeidsdager, lønn som ligger under nasjonalt minimumsnivå. En fellesbetegnelse for slike arbeidsvilkår er sweatshops.

Internasjonale avtaler på miljøområdet

Selskapet skal aktivt virke for å oppfylle eller overholde de miljøkrav og nivåer som reguleres av sentrale internasjonale miljøavtaler eller nasjonal lovgivning. Utgangspunktet for vår granskning av selskapets miljømessige standard er FNs Konvensjon om biologisk mangfold inklusive Cartagena-protokollen om biosikkerhet, FNs Montreal-protokoll om emnet som reduserer ozonlaget, samt FNs rammekonvensjon vedrørende klimaforandringer: Kyoto-protokollen.

Korrupsjon

Kriteriet har til hensikt å oppmuntre selskap til å foreta korrupsjonsbekjempende tiltak, slik som implementering av bindende opplærings- og disiplinærtiltak for ansatte, for å forebygge muligheten av bestikkelser og pengeutpressing i selskapets virksomhet. Vårt utgangspunkt er basert på kapittel VI i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Selskap (nasjonale såvel som flernasjonale) eller representanter for selskap skal ikke, direkte eller indirekte, gi, tilby eller love ”penger under bordet” eller bestikkelser til annen part, med det formål å oppnå urimelig fordel for egen eller annens regning. Selskap, eller representanter for selskap, skal heller ikke, direkte eller indirekte, akseptere eller kreve ”penger under bordet”, bestikkelser eller annen urimelig fordel av annen part.

Våpen

Vår definisjon av våpen fremkommer fra de definisjoner som er gitt av Norsk Eksportkontroll, Stortingsmelding 25 (2010-2011) kapittel 4 – Eksportkontrollregelverket. Det vil si at fondene ikke skal være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer

 • produserer våpen eller sentrale komponenter som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Dette inkluderer kjernevåpen, klasevåpen, kjemiske og biologiske våpen og antipersonellminer. Når det gjelder klasevåpen, er det lagt til grunn alle typer klasevåpen med et stort antall sprenglegemer, enten disse er bakke- eller luftleverte.
 • eksporterer våpen og ammunisjon til land i krig, i borgerkrig eller til områder der krig truer.
 • eksporterer våpen til mottakere som vil benytte disse til å begå menneskerettighetsovergrep.

Alkohol

Med alkohol menes drikker med høyere alkoholinnhold enn 2,8 volumprosent. Årsaken til at vi har valgt akkurat dette nivå, er at den utgjør grensen for hvilke drikker som innen EU er belagt med alkoholskatt. Produksjon av alkohol innebefatter f.eks. destillasjon av sprit, vin- og cidertilvirkning, samt ølbrygging.

Tobakk

Med tobakk siktes det til produksjon av sigaretter, sigarer, pipetobakk, snus og tyggetobakk, men også tobakksplantasjer.

Pornografi

Med pornografisk industri menes produksjon av pornografisk film, pornografiske video- eller lydinnspillinger, bilder o.a. Angående selskap som distribuerer pornografisk materiale til kunder, via for eksempel TV, stilles det krav til at selskapet sikkerhetsklarerer at innholdet i det materiale som distribueres er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Internasjonalt regelverk

Følgende internasjonale regler som er vedtatt av FN, er bakgrunnen for de etiske kriterier.

 • FNs Deklarasjon om menneskerettigheter, fra 1948
 • FNs Barnekonvensjon, fra 1989
 • ILOs Konvensjon (nr. 138) om minimums alder, fra 1973
 • ILOs Konvensjon (nr. 182) om de verste formene for barnearbeid, fra 1999
 • ILOs Konvensjon (nr. 29) om tvangsarbeid, fra 1930
 • ILOs Konvensjon (nr. 105) om avskaffelse av tvangsarbeid, fra 1957
 • ILOs Konvensjon (nr. 111) om diskriminering, fra 1958
 • ILOs Konvensjon (nr. 100) om lik lønn, fra 1951
 • ILOs Konvensjon (nr. 87) om organisasjonsfrihet, fra 1948
 • ILOs Konvensjon (nr. 98) om organisasjonsretten og den kollektive forhandlingsretten, fra 1949
 • ILOs Konvensjon (nr. 155) om arbeider beskyttelse og arbeidsmiljø, fra 1981
 • ILOs Konvensjon (nr. 131) om minimums lønn, fra 1970
 • ILOs Konvensjon (nr. 1) om arbeidstid, fra 1919
 • FNs Montreal-protokoll om emnet som reduserer ozonlaget, fra 1987
 • FNs Klimakonvensjon fra 1992 og Kyoto-protokollen
 • FNs Konvensjon om biologisk mangfold, fra 1992 og Cartagena-protokollen om biosikkerhet
Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no