Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)
Alfred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum. Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarkedet. Dette inkluderer arbeid i valgkomitéer for å sikre kompetente styrer i norske børsnoterte selskap. Alfred Berg utøver stemmerett på generalforsamlinger for å fremme god eierstyring.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no