Samfunnsansvar

Alfred Berg ønsker å bidra til et rettferdig samfunn og et bærekraftig miljø gjennom vårt engasjement. Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) har vært en del av Alfred Bergs investeringsprosess i Norge i mange år.

Etiske investeringer

Den etiske investeringsprofil er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet.

Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) 2

Alfred Berg ønsker å bidra til et rettferdig samfunn og et bærekraftig miljø gjennom vårt engasjement. Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) har vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i Norge i mange år gjennom fondene Alfred Berg Humanfond og Alfred Berg Norge Etisk. Disse fondene startet 1999 og er godt kjente i det norske markedet. I desember 2012 besluttet Alfred Berg Kapitalforvaltning å innføre etiske investeringskriterier på alle aksje- og rentefond i Norge fra 1. januar 2013. Unntatt fra dette, er aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs Hovedindeks.

Etiske investeringskriterier (2)

Alfred Berg Kapitalforvaltning har hatt spesialfond med etiske investeringskriterier siden 1999. I desember 2012 ble det besluttet at alle Alfred Bergs norske fond, aksje- og rentefond, skal ha den samme etiske investeringsprofilen. Dette ble innført 1. januar 2013. Unntatt fra dette, er aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs Hovedindeks. Les mer om vår etiske investeringsprofil.

Eierstyring og selskapsledelse

Alfred Berg har et aktivt engasjement for å fremme god eierstyring og god selskapsledelse. Alfred Berg er et av medlemmene i Eierforum. Alfred Berg skal bidra til å utvikle og etterleve gode standarder innen corporate governance for det norske verdipapirmarkedet.

Del denne siden :

Kontakt

Petter TUSVIK

+47 2200 5184

petter.tusvik@alfredberg.com

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no