17.01.2020
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer

Opprettelse av ny andelsklasse i Alfred Berg Obligasjon

Martin Gisvold

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har besluttet å opprette en ny andelsklasse i Alfred Berg Obligasjon, kalt Alfred Berg Obligasjon INST. Andelsklassen er ment for investorer som har andeler tilsvarende en kostpris på NOK 10 000 000 eller mer.

Andelsklassen vil ha et årlig forvaltningshonorar på 0,20%. Bakgrunnen for opprettelsen at vi ønsker å tilby fondet til et mer konkurransedyktig forvaltningshonorar for investorer med store innestående beløp. Andelsklassen opprettes 31. januar 2019.

Opprettelsen av andelsklassen vil ikke få konsekvenser for forvaltningen eller mandatet til Alfred Berg Obligasjon. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon: 22 00 51 00 eller din kundeansvarlig.

Samme emne

Oppsummering av børsåret 2019: Dobbel avkastning med grønt comeback

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no