19.03.2020
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse

Økt svingfaktor

Det er nå stor uro i finansmarkedene. Uroen fører til at det blir dyrere å kjøpe og selge verdipapirer i markedene. For å beskytte andelseierne praktiserer Alfred Berg svingprising som gjør at kjøpere og selgere av fondsandeler over tid dekker sine egne kostnader ved tegning og innløsning i fondene. Svingfaktorene vurderes fortløpende.

I lys av den rådende markedsuroen er svingfaktorene høyere enn ved mer normale markedsforhold. Dette sikrer at vi ivaretar andelseiernes interesser i en vanskelig tid. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på 22 00 51 00 eller din kundeansvarlige hvis du har spørsmål!

Samme emne

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no