Information om svingprising

Alfred Berg Kapitalforvalting AS praktiserer rutiner for svingprising. Denne metoden benyttes for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital (terskelverdi). Denne grensen er satt der det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto kundetransaksjoner (netto tegning eller innløsning) utover denne forhånd fastsatte terskelverdi justeres NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres av Alfred Berg regelmessig. Rutinen er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard om tegning og innløsning.

Fastsettelse av terskelverdi

Det er flere forhold som vil være med å påvirke hvor terskelverdien for det enkelte fond bør settes. Særlig vil følgende faktorer normalt spille inn:

  • Fondets størrelse (dess større fond, dess lavere terskel)
  • Nivået på transaksjonskostnadene i de aktuelle markedene som fondet investerer i (dess høyere transaksjonskostnader, dess lavere terskel)
  • Likviditeten i de papirer fondet er investert i (dess mindre likvide, dess lavere terskel)
  • Fondets normale kontantandel (dess lavere kontantandel, dess lavere terskel)

Fastsettelse av svingfaktor

Det som i prinsippet vil være bestemmende for størrelsen på svingfaktoren, er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs i de papirer fondet er investert i (spread) pluss de direkte kostnadene som påløper ved de transaksjoner fondet må gjennomføre (f.eks. kurtasje). Svingfaktoren uttrykkes i prosent av fondets NAV.

Spreadkostnadene er den viktigste faktoren ved bestemmelsen av svingfaktoren, men i tillegg vil også følgende elementer måtte vurderes:

  • Meglerkurtasje
  • Skatter eller avgifter som transaksjonene genererer
  • Depotkostnader knyttet til transaksjonene
  • Gebyrer knyttet til handler som gjøres i andre fond
  • Spread eller svingfaktorer knyttet til handler som gjøres i andre fond eller derivater

Det kan også være relevant å vurdere hvorvidt størrelsen på svingfaktoren bør variere med størrelsen på netto kundetransaksjoner. Eksempelvis vil store handelsvolumer kunne gi grunnlag for lavere kurtasje.

Del denne siden :

Bransjestandard for rutiner ved tegning og innløsning

Les nærmere mer om veiledning til bransjestandard.

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no