obligasjoner
15.11.2019
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse

Falsk trygghet i internasjonale obligasjoner?

Nils Andresen

Mange norske investorer investerer i internasjonale obligasjoner med lang rentedurasjon. Det er med god grunn – de virker som en hedge mot fall i aksjemarkedet. Bevegelsene i renten det siste året kan ha endret på det. Gir internasjonale obligasjoner falsk trygghet?

Siden toppnoteringen i november 2018 har norske- og internasjonale renter falt markant. Amerikanske 10 års statsrenter er halvert. Situasjonen i Europa er ikke bedre. 5 års europeiske swap renter har falt fra +0,3% til -0,2% (per 12. november). Ved utgangen av august handlet om lag 30% av den globale obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate Index på negativ rente.

 

Når aksjemarkedet faller så faller renten. Fallende rente gir kursgevinst i lange obligasjoner, og derfor fungerer lange renter godt som en hedge mot fall i aksjemarkedet. Historisk sett har lange renter falt fra nivåer der renten har vært positiv med god margin. Under de 3 største aksjefallene i Europa siden 2004 har 5 års europeiske swaprenter falt med gjennomsnittlig 1,2%-poeng. Vi ser at når rentenivåene er lavere, så faller de mindre.

Når lange renter er negative er det enda mindre sannsynlig at de kan falle like mye som før. Mye tyder på at nedsidebeskyttelsen i lange internasjonale obligasjoner er kraftig redusert.

 

 

Flaks? – Igjen

Det er lett å tenke at lange obligasjoner på disse rentenivåene har utspilt sin rolle som nedsidebeskyttelse. Situasjonen i det norske rentemarkedet er heldigvis annerledes. Årsaken er enkel: Norske lange renter er positive med god margin. I en periode med aksjefall, kan norske renter falle. Obligasjoner med lang norsk rentedurasjon gir dermed bedre nedsidebeskyttelse enn internasjonale obligasjoner.

Ser vi på de ulike rentekurvene ser vi at forskjellen mellom norske renter og eurorenter er rekordstor. Figuren under viser at forskjellen ikke har vært større de siste 15 årene. Det påvirker utfallsrommet. Det er lite sannsynlig at forskjellen mellom norske og eurorenter vil øke. Mest sannsynlig vil den falle. Det gir større sannsynlighet for gevinst for en som investerer i lange norske renter sammenliknet med internasjonale renter.

 

 

Investorer med stor eksponering i lange internasjonale obligasjoner bør vurdere om disse tilfredsstiller den opprinnelige hensikten i porteføljen – nemlig å beskytte mot aksjefall.

 

VIKTIG INFORMASJON

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Se også informasjon på  www.alfredberg.no.

Samme emne

Alfred Berg bytter referanseindeksen på verdipapirfondet Alfred Berg (PAM) Short Global Credit

Opprettelse av ny andelsklasse i Alfred Berg Obligasjon

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no