09.09.2017

Aksjesparekonto er klar for tegning

Nå kan alle privatpersoner åpne en aksjesparekonto og samle sine aksjefond hos Alfred Berg.

Hva er en aksjesparekonto (ASK)?

Reglene om aksjesparekonto ble innført for å legge til rette for at privatpersoner skal kunne investere langsiktig i verdipapirer uten løpende beskatning av transaksjoner, på samme måte som ved investering gjennom et privat investeringsselskap.

Hva kan plasseres på en ASK?

I en aksjesparekonto kan du samle EØS-registrerte aksjer, aksjefond (aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis. Sparingen som du plasserer her kan du kjøpe og selge uten å måtte betale skatt, så lenge du holder midlene innenfor aksjesparekontoen.

Når må du skatte?

Ved uttak fra aksjesparekonto skal det opprinnelige innskuddet anses utbetalt først. Det vil si at man kan ta ut hele innskuddet fra aksjesparekontoen uten å utløse skatt. Skatt påløper først når opparbeidet gevinst tas ut fra kontoen.

Hva menes med overgangsordningen?

Dersom du flytter egenkapitalbevisene og aksje- og aksjefondssparingen du allerede har inn i en aksjesparekonto før utgangen av 2018 (foreslått i statsbudsjettet 2018), kan du gjøre dette uten at du må betale skatt på eventuell gevinst du har hatt på denne sparingen.

Hva bør du flytte og hva ikke?

Ordningen åpner opp for å flytte verdipapirer. Ønsker man å flytte verdipapirer med en urealisert gevinst kan disse flyttes innen 31. desember 2018. Har du tapt på sparingen din er det mye som taler for at du ikke bør flytte denne sparingen over i en aksjesparekonto.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 00 50 00 hvis du er usikker på hva du bør gjøre.

Samme emne

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Høyrente

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no